Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dijous, 5 juliol 2018

Altres Òrgans Col·legiats

Actes d'Òrgans Col·legiats

1. De cada sessió que celebre l'òrgan col·legiat s'estendrà acta pel Secretari, que especificarà necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats. Podran gravar-se les sessions que...

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació