Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimarts, 1 juny 2021

Contractació

54 - L'Ajuntament informa explícitament en la web que publica els seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació en la Plataforma de contractació autonòmica)

58 - Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.

68 - Es publiquen tots els Contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, el nombre de licitadors participants en el procediment i el nom dels adjudicataris

Este ayuntamiento publica sus contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP)

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació