Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimarts, 3 juliol 2018

Convenis suscrits

Convenis

Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les Administracions Públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o depenents o les Universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a una fi comuna....

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació