Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 4 juliol 2018

Junta de Govern Local

Sessions

Dijous últim de cada mes (coincidint amb la convocatòria dels plens ordinaris) i els dijous de dues setmanes abans de cada sessió de les abans citades. Durant el mes d’agost, per tractar-se de període vacacional, les competències són reassumides per l’alcalde.

Atribucions

Concessió de llicències urbanístiques i d’instruments d’intervenció ambiental que requerisquen legalment de projecte i no estiguen subjectes al règim de declaració responsable.

Aprovació d’instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïts expressament al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització.

Aprovació de certificacions d’obres i de serveis, així com les liquidacions.

Informe corporatiu en relació als instruments d’intervenció ambiental.

Revisió de preus de contractes subscrits de conformitat amb les estipulacions corresponents incloent-hi les revisions de rendes de locals llogats per a serveis municipals.

Sol·licituds de bestretes reintegrables del personal.

Concessió de subvencions d’acord amb les bases que les regulen.

Aprovació de plans de trànsit i d’instal·lació de semàfors.

Acceptació de cessions gratuïtes i donacions realitzables per altres administracions públiques o particulars.

Resolució definitiva d’expedients de reclamacions de responsabilitat patrimonial.

Aquelles altres que per atribució legal o reglamentària li siguen assignades a la Junta de Govern o per delegació d’un altre òrgan municipal.

Águeda Ferrandis Bea

Águeda Ferrandis Bea

Regidora Delegada d'Hisenda, Urbanisme, Transparència, Informació i Modernització administrativa
Vicent Sandoval i Núñez

Vicent Sandoval i Núñez

Regidor-Delegat d'Infraestructures Bàsiques i obres públiques, Policia i Seguretat Ciutadana, neteja viària, accessibilitat i manteniment d'edificis municipals
Encarna Martí Camps

Encarna Martí Camps

Regidora-Delegada d'Educació, Festes i Normalització Lingüística
Karin Jansen Wolfs

Karin Jansen Wolfs

Concejala Delegada de Medio Ambiente, Jardines, Sostenibilidad, Movilidad, Economía del Bien Común, Cooperación y Solidaridad

Actes de la Junta de Govern Local

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació