Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimarts, 23 octubre 2018

Relació de llocs de treballs (RPT)

Es publica la Relació de Llocs de treball (RPT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o Personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seues retribucions.

La relació de llocs de treball (RPT) encara està en procés de redacció i per tant no està aprovada. En breu l'incorporarem a l'apartat corresponent per tal d'assegurar la transparència de l'institució local.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació