Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Servicis de transparència de la web conforme a criteris ITA

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació