Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 20 juny 2018

Tinents d'Alcalde

Són designats -entre els membres de la Junta de Govern Local- i remoguts lliurement per l'Alcalde. Substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde.

Vicent Sandoval i Núñez
Regidor-Delegat d'Infraestructures Bàsiques i obres públiques, Policia i Seguretat Ciutadana, neteja viària, accessibilitat i manteniment d'edificis municipals
Encarna Martí Camps
Regidora-Delegada d'Educació, Festes i Normalització Lingüística
Águeda Ferrandis Bea
Regidora Delegada d'Hisenda, Urbanisme, Transparència, Informació i Modernització administrativa
Karin Jansen Wolfs
Concejala Delegada de Medio Ambiente, Jardines, Sostenibilidad, Movilidad, Economía del Bien Común, Cooperación y Solidaridad

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació