Accés a la informació

#XirivellaTransparent

 • Concejala Delegada de Hacienda, Urbanismo, Transparencia, Información y Modernización administrativa, Partido Político: PSPV-PSOE

  Águeda Ferrandis Bea

  La delegació efectuada a favor d'aquesta regidoria comprén la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb la Hisenda Municipal que no estiguen expressament reservats a l'Alcaldia. A aquest efecte, correspon a la citada regidora delegada la direcció i gestió de l'àrea tributària, comptabilitat, Tresoreria municipal i recaptació i Intervenció municipal, així com la Transparència, Informació i modernització administrativa.

  De forma específica, es deleguen a favor d'aquesta regidoria, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general:

  En matèria de gestió i inspecció tributària i comptabilitat, així com Tresoreria municipal i recaptació

  Intervenció municipal : Aprovació de Padrons en relació amb tributs municipals, aprovació de liquidacions de tributs , així com les autoritzacions de reserva de via pública (guals), autoritzacions de reserves d'estacionament en la via pública tals com zones de càrrega i descàrrega de mercaderies en la via pública, etc, quan comporten la liquidació de la taxa corresponent i les seues possibles modificacions , ja siguen canvis de titularitat, d'epígraf, condicions físiques, etc. Així mateix, correspondran a la regidoria delegada, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general:

  1.- Aprovar les actuacions que corresponguen en matèria de Garanties i depòsits rebuts, com són l'execució dels acords de confiscació, cancel·lació i devolució de tota mena de fiances i garanties, així com les fiances o garanties depositades en relació a contractes administratius, privats i concessions, i la depuració o prescripció de garanties i depòsits obrants en la Tresoreria municipal.

  2.- La resolució de reclamacions en matèria de Tresoreria municipal.

  3.- La reclamació de pagaments indeguts, així com la devolució d'ingressos indeguts, duplicats o excessius.

  4.- Les resolucions en matèria d'embargaments judicials i administratius que no s'hagueren delegat expressament en un altre òrgan.

  5.- L'aprovació de la compensació de deutes i crèdits.

  6.- L'aprovació de la suspensió de deutes tributaris i d'altres ingressos de dret públic i, si escau, de les garanties que s'exigisquen, resolent a aquest efecte sobre la seua devolució, cancel·lació o confiscació, substitució, modificació i altres incidències. En relació amb la gestió i inspecció tributària i altres ingressos de dret públic, així com Tresoreria, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general:

  1.- L'aprovació de les liquidacions provisionals i definitives, així com el reconeixement d'exempcions i bonificacions que procedisquen.

  2.- L'aprovació d'altes, baixes i altres modificacions dels padrons o matrícula d'exaccions municipals de pagament periòdic, reconeixent les exempcions i bonificacions que procedisquen, fins i tot les variacions per alteracions d'ordre físic, econòmic o jurídic i la inclusió, exclusió o alteració de dades, personals i materials.

  3.- L'aprovació de la devolució de quantitats ingressades indegudament i, en general, les devolucions que es deriven de la normativa de cada tribut.

  4.- La resolució de recursos de reposició contra actes de gestió tributària i d'altres ingressos de dret públic o de tresoreria que no estiguen expressament delegats a favor d'un altre òrgan.

  5.- Actes de tràmit i actes administratius per a la concessió de fraccionaments i ajornaments de pagament.

  6.- Anul·lar liquidacions.

  7.- Anul·lar quotes antieconòmiques de tributs i altres recursos municipals.

  8.- L'atribució per a acordar la resolució dels procediments sancionadors per la comissió d'infraccions tipificades en la legislació tributària.

  9.- En matèria de titularitat cadastral estimar o desestimar les sol·licituds de modificació de la titularitat cadastral d'immobles quan la seua resolució corresponga a l'Ajuntament.

  10.- Exigir reintegraments indeguts.

  En matèria d'urbanisme, a més, li correspondran les següents delegacions específiques, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general:

  Li correspondrà la direcció i gestió dels assumptes relacionats, d'una banda, amb l'àmbit de l'urbanisme (tals com planificació urbanística, gestió urbanística i disciplina urbanística, en totes les seues modalitats, que no siguen atribució d'altres òrgans col·legiats), així com en matèria d'ordenació del territori, preveient-se de forma específica com a manifestacions d'aquesta delegació, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general, les següents:

  1.- Atorgar, denegar o dictar qualsevol resolució que pose fi al procediment de concessió de les llicències d'ocupació de béns immobles, en cas que la normativa autonòmica exigisca el règim de llicències d'ocupació en determinats béns immobles, així com les declaracions responsables relatives a la primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seua construcció, d'acord amb el que es preveu en la legislació vigent en matèria d'ordenació i qualitat de l'edificació, així com el segon i següents actes d'ocupació d'habitatges.

  2.- Ordres d'execució d'obres de conservació i intervenció de tota mena, excepte les quals impliquen tasques de desbrossament i neteja de solars per incompliment de les previsions de l'ordenança municipal reguladora de la neteja de la via pública, que correspondran a la regidoria amb atribucions en matèria de medi ambient.

  Així mateix, es delega a favor de la regidoria delegada amb atribucions en matèria d'urbanisme la gestió de les declaracions de ruïna de béns immobles, així com les relacionades amb la Inspecció d'avaluació d'edificis.

  3.- Atorgar, denegar o dictar qualsevol resolució que pose fi al procediment de concessió de les llicències de parcel·lació, tant d'agrupació com de segregació, així com la declaració de la seua no necessitat.

  4.- Atorgar, denegar o dictar qualsevol resolució que pose fi al procediment de concessió de les llicències urbanístiques per a l'execució d'actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsol i vol excepte les relatives a llicències d'obres majors de nova construcció o reforma estructural d'entitat equivalent a una nova construcció, llicències de demolició, d'ampliació de tota classe de construccions i instal·lacions existents i les llicències d'intervenció que afecten edificis catalogats o en tràmit de catalogació, que correspondran a la Junta de Govern Local.

  Dins d'aquest apartat, s'inclouran l'atorgament, denegació, modificació i qualsevol tipus d'actuació relativa a les llicències d'obertura de rases en via pública, així com la direcció i gestió d'expedients derivats d'obres de tercers en via pública.

  Així mateix, aquesta delegació abastarà les llicències per a usos i obres provisionals, sempre que pel caràcter de l'obra o ús provisional no siga *incardinable en un assumpte delegat a favor de la Junta de Govern Local.

  En tot cas, correspondrà a la regidoria delegada amb atribucions en matèria d'urbanisme la gestió de les actuacions subjectes a declaració responsable o comunicació prèvia a l'empara de les previsions de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, que no estiguen previstes expressament a favor d'un altre òrgan.

  La present delegació comprén l'atribució per a, si escau, incoar els expedients administratius i resoldre la declaració de la caducitat de les llicències, autoritzar la seua pròrroga, si no estan delegades a favor d'un altre òrgan.

  Així mateix, la present delegació comprén la facultat d'exigir la prestació de fiances o garanties (sense perjudici que l'acord de la seua devolució, cancel·lació o, si escau la seua confiscació li corresponga a la regidoria delegada en matèria d'Hisenda), així com correspondrà a la regidoria delegada amb atribucions en matèria d'urbanisme aprovar la liquidació dels tributs corresponents a la tramitació d'aquests expedients administratius, sense perjudici que per part de la Regidoria delegada en matèria d'Hisenda puga aprovar la pertinent liquidació complementària o modificar la mateixa.

  5.- Actes administratius d'autorització i llicències d'ocupació de vies i espais públics annexes a obres i instal·lacions. La delegació en aquest tipus de llicències només es refereix a les ocupacions amb materials de construcció i altres instal·lacions desmuntables tals com les carpes dels bars, sempre que no estiguen incardinades en l'àmbit de festejos, però no les autoritzacions d'ocupació de via pública de taules i cadires d'establiments públics, l'autorització dels quals correspondrà a la regidoria amb atribucions delegades en matèria de Seguretat i Policia.

  6.- La present delegació també comprén la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb els instruments d'intervenció ambiental de tota mena, a l'empara de la normativa aplicable en matèria de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats, excepte d'aquells que vagen lligats a les llicències d'obres abans citades (l'atribució de les quals correspon a la Junta de Govern Local), sempre que no vengen delegats expressament a favor d'un altre òrgan unipersonal o col·legiat d'aquesta Administració. Així mateix, li correspondrà a la present regidoria-delegada la direcció, gestió, tramitació i resolució dels assumptes relacionats amb les activitats subjectes a la legislació d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, així com les relacionades amb la legislació estatal i autonòmica en matèria de Comerç.

  Correspondrà a aquesta regidoria delegada amb atribucions en matèria d'urbanisme, per tant, les llicències d'obertura subjectes a normativa d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, així com aquelles que puguen estar subjectes a la legislació estatal i autonòmica en matèria de Comerç que afecten establiments.

  En tot cas, es delega a favor d'aquesta regidoria la gestió i tramitació d'instruments d'intervenció ambiental, tals com llicències ambientals i comunicacions ambientals, mitjançant declaració responsable, que puguen ser dictades a l'empara de la vigent normativa autonòmica o, si escau, a l'empara de l'anterior Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental i normativa de desenvolupament o normativa aplicable a nivell estatal i autonòmic.

  7.- Prendre coneixement de les transmissions o arrendaments a un altre titular d'instruments ambientals i llicències d'obertura sotmeses a la Llei 6/2014 de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats i Llei 14/2010 d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, o normativa que les substituïsca, així com les relacionades amb la legislació estatal i autonòmica en matèria de Comerç.

  8.- Es delega, al seu torn, l'atribució per a acordar la resolució dels procediments en matèria de restauració de la legalitat urbanística, així com la resolució dels procediments sancionadors per la comissió d'infraccions en matèria urbanística. No obstant l'anterior, queda exclosa de la present delegació l'atribució per a acordar la resolució dels procediments en matèria de restauració de la legalitat urbanística, així com els procediments sancionadors per la comissió d'infraccions en matèria urbanística en Sòl No Urbanitzable , independentment de la qualificació d'aquest tipus de sòl, tant en matèria d'obres i d'usos en aquest tipus de sòl, l'atribució del qual es delega a favor de la Regidoria delegada amb atribucions en matèria de Medi Ambient.

  Dins d'aquestes delegacions s'inclouen l'adopció i aixecament de mesures cautelars o provisionals, així com tots aquells actes de tràmit que siguen necessaris per a la tramitació dels expedients administratius en la matèria delegada i en la fase procedimental corresponent.

  9.- Així mateix, correspondrà a la regidoria delegada amb atribucions en matèria d'urbanisme les actuacions de l'àmbit de la potestat sancionadora que no estiguen previstes legalment a favor d'un altre òrgan, en relació a les activitats subjectes a la Llei 14/2010 d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i la seua normativa de desenvolupament, així com concedir audiència, adoptar i alçar mesures cautelars, provisionals, etc, en expedients derivats de la Llei 6/2014, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats; Llei 14/2010 d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics així com les relacionades amb la legislació estatal i autonòmica en matèria de Comerç.

  En tot cas, correspondrà a la regidoria delegada amb atribucions en matèria d'urbanisme la vigilància i control del compliment de les condicions establides en el respectiu instrument d'intervenció ambiental, així com l'exercici de la potestat sancionadora, sempre que no estiga prevista legalment a favor d'un altre òrgan. No obstant l'anterior, queden excloses de la present delegació les actuacions relacionades amb la vigilància i control del compliment de la legalitat en matèria d'edificacions i usos del sòl en Sòl No Urbanitzable, que correspondran a la regidoria delegada amb atribucions en matèria de Medi Ambient.

  10.- Es delega a favor de la regidoria delegada amb atribucions en matèria d'urbanisme la gestió de la regularització d'activitats existents sense llicència o instrument anàleg, a excepció de les activitats situades en Sòl No Urbanitzable, la regularització del qual correspondrà a la regidoria delegada amb atribucions en matèria de Medi Ambient (a excepció d'aquelles actuacions que impliquen l'atorgament d'un acte d'obres o usos, que li correspondrà, en tot cas, a la regidoria delegada en matèria d'urbanisme o a la Junta de Govern Local, segons el supòsit de què es tracte).

  11.- Expedir cèdula de garantia urbanística i les informacions urbanístiques emeses pels funcionaris municipals (art. 227 *LOTUP).

  12.- Ordenar l'expedició i emetre el vistiplau dels certificats de compatibilitat urbanística a què es refereix l'art. 22 de la Llei 6/2014 de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats.

  13.- De la mateixa forma, li correspondrà a la regidoria delegada en matèria d'urbanisme l'autorització d'horaris, o ampliació d'aquests, en establiments públics, excepte en els supòsits de períodes de festejos populars, en aquest cas li correspondrà a la regidoria delegada en matèria de Festes.

  Al seu torn, li correspondrà l'autorització de la realització d'actes i activitats i, si escau, l'ocupació puntual de dependències i edificis municipals relacionada amb les atribucions de la delegació.

  Li correspon la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb transparència i informació municipal, gabinet d'informació i administració electrònica, excloent-se la gestió del Butlletí d'Informació Municipal.

  De manera específica, en matèria de Transparència, Informació i modernització administrativa, dins del seu àmbit d'atribucions, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general: 1.- Coordinar les polítiques per a la gestió d'aplicacions, infraestructures de tecnologies de la informació i informació *georreferenciada (*SIG) en els projectes municipals amb components en aquestes matèries i dictar les instruccions que resulten necessàries per a la coordinació i supervisió del compliment per part de l'Ajuntament, en les actuacions realitzades per mitjans electrònics i de tecnologies de la informació, dels criteris de qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat tecnològica i interoperabilitat, així com els de competència, legalitat, eficàcia, transparència i simplificació administrativa. Correspondrà a aquesta regidoria les qüestions relacionades amb el programari i el maquinari relacionat amb la implantació de l'Administració Electrònica, tals com llicències i aplicacions informàtiques relacionades amb l'ús de sistemes de signatura electrònica, gestors d'expedients electrònics, plataformes de rendició i/o intercanvi d'informació, etc, en els termes previstos en la normativa aplicable en procediment administratiu comú i en matèria d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  2.- La coordinació dels serveis municipals en matèria de publicitat activa segons la legislació de transparència, gestió dels continguts en la seu electrònica i utilització de xarxes socials i utilització de serveis d'interoperabilitat sense perjudici de les obligacions dels diferents responsables i serveis en el seu respectiu àmbit de competència. No obstant això, s'exclouen de la present delegació l'atribució relativa a la resolució de sol·licituds d'accés a la informació pública conforme a la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern ni la resolució de sol·licituds d'accés a la informació que formulen els membres de la Corporació en els termes previstos en la normativa aplicable en matèria de règim local, que es declaren expressament com a atribució de l'Alcaldia.

  3.- Dirigir la implantació de les polítiques de dades obertes aprovades per l'Ajuntament i actuar com a òrgan de coordinació entre tots els òrgans i unitats administratives implicades en la implantació de mesures de reutilització d'informació municipal, sense perjudici sense perjudici de les obligacions dels diferents responsables i serveis en el seu respectiu àmbit de competència.

  4.- Coordinar la implantació de Sistemes de Gestió de Qualitat o Models d'Excel·lència per part de les diferents Unitats Administratives, així com les certificacions associades.

  5.- Coordinació i supervisió de les polítiques de gestió de Reclamacions i Suggeriments, Avaluació de Serveis, Satisfacció dels Usuaris i mesurament d'expectatives ciutadanes.

  6.- Direcció i gestió del Servei d'Informàtica municipal, entre el qual es troben els aspectes propis del programari i maquinari que haja d'emprar aquesta Administració, tals com llicències d'antivirus, aplicacions ofimàtiques, etc.

  Així mateix, s'inclouen en aquest àmbit de delegació la direcció i gestió d'assumptes relacionats amb l'àmbit de la implantació i gestió de l'Administració Electrònica. Així mateix, es delega a favor d'aquesta regidoria la coordinació d'actuació de les àrees de govern i seguiment dels objectius fixats en cadascuna d'elles.

  En aqueix sentit, li correspondrà la coordinació i execució de les directrius de la política de l'Ajuntament sota la supervisió de l'Alcalde.

  Així mateix, es delega l'atribució per a autoritzar tercers l'ús puntual de sales i instal·lacions d'edificis per a la realització d'actes i activitats així com l'ocupació de caràcter puntual relacionats amb la matèria objecte de la delegació, així com subscriure la documentació que comporte aquestes cessions.

  De la mateixa forma, es delega a favor d'aquesta regidoria la condició d'òrgan de contractació dels contractes administratius i privats que puguen afectar l'àmbit d'actuació de la matèria delegada, a excepció dels contractes o negocis patrimonials, que queden exclosos del seu àmbit de delegació.

  Específicament, s'efectua la delegació a favor d'aquesta regidoria de la licitació, adjudicació i gestió d'operacions de Tresoreria, la concertació d'operacions de crèdit , préstecs financers, operacions per a la cobertura de riscos i altres operacions de naturalesa financera, etc, que, pel seu caràcter i import, li pogueren correspondre a l'Alcaldia-Presidència , en funció del règim previst legalment.