Accés a la informació

#XirivellaTransparent

 • Concejala-Delegada de Educación, Fiestas y Normalización Lingüística, Partido Político: PSPV-PSOE

  PSPV-PSOE

  Encarna Martí Camps

  Li correspondrà la direcció i gestió interna dels serveis relacionats amb temes de tot tipus d'activitats culturals (incloent Biblioteca), així com la direcció i gestió interna dels serveis relacionats amb temes educatius d'incidència municipal que vengen previstos per la normativa aplicable, així com la direcció i gestió interna dels Serveis de Normalització Lingüística i anàlegs.

  De la mateixa forma, li correspon la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb l'organització i promoció d'activitats festives de tot tipus (patronals, falles, de barri, etc …).

  De manera específica, li correspon a aquesta regidoria delegada les llicències d'obertura d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables relacionades amb la matèria delegada, ja siga en període de festes populars com les activitats festives o lúdiques de caràcter puntual, tals com a atraccions firals, instal·lacions de carpes en la via pública, castells inflables en via pública, realització de revetles o activitats recreatives en via pública, així com l'autorització d'ocupació de via pública per a la realització d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, tals com a atraccions firals, instal·lacions de carpes en la via pública, castells inflables en via pública, processons, cercaviles i tot tipus de festejos tradicionals, actes pirotècnics, realització de revetles o activitats recreatives en via pública, que es corresponguen amb períodes de festes populars. Així mateix, li correspondrà a aquesta regidoria l'autorització de corts de carrer per a actes festius com els detallats.

  Així mateix, li correspondrà l'autorització de la col·locació de monuments fallers i tot tipus d'actuació relacionada amb instal·lació d'elements propis de festejos, festivitats i tradicions.

  De la mateixa forma, li correspondrà a la regidoria delegada en matèria de Festes l'autorització d'horaris , o ampliació dels mateixos, en establiments públics durant el període de festes populars, incardinat en l'àmbit de la seua regidoria.

  Al seu torn, li correspondrà l'autorització de la realització d'actes i activitats i, si escau, l'ocupació puntual de dependències i edificis municipals relacionada amb les atribucions de la delegació. Així mateix, es delega l'atribució per a autoritzar a tercers l'ús puntual de sales i instal·lacions d'edificis per a la realització d'actes i activitats així com l'ocupació de caràcter puntual relacionats amb la matèria objecte de la delegació, així com subscriure la documentació que comporte aquestes cessions.

  De la mateixa forma, es delega a favor d'aquesta regidoria la condició d'òrgan de contractació dels contractes administratius i privats que puguen afectar a l'àmbit d'actuació de la matèria delegada, a excepció dels contractes o negocis patrimonials, que queden exclosos del seu àmbit de delegació.