Accés a la informació

#XirivellaTransparent

 • Concejal-Delegado de Recursos Humanos, Proyectos europeos, Desarrollo Local y Empleo, Partido Político: PSPV-PSOE

  PSPV-PSOE

  Francisco Roque Navarrete Martínez

  La delegació efectuada a favor d'aquest regidor comprén la direcció i gestió interna dels assumptes relacionats amb les competències municipals en relació a la matèria de Recursos Humans, Desenvolupament Local, activitats relacionades pròpies amb l'àmbit de l'ocupació que repercutisca a nivell local i dins de l'àmbit competencial del municipi.

  Així mateix, li correspondrà la coordinació i supervisió d'actuacions relacionades amb la gestió de Projectes europeus, derivats de finançament extern. Li correspondrà a aquesta regidoria, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general, l'autorització d'esdeveniments i activitats relacionades amb les matèries pròpies del seu àmbit d'actuació, així com l'autorització de la realització d'actes i activitats i, si escau, l'ocupació puntual de dependències i edificis municipals relacionats amb les atribucions de la delegació. En matèria de Recursos Humans, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general, li correspondran les següents atribucions delegades amb caràcter específic:

  1.- La present delegació inclou l'atribució per a reconéixer a favor del personal al servei de la Corporació, en els termes establits en la normativa aplicable en cada cas, l'abonament de productivitats i gratificacions per serveis extraordinaris, així com l'abonament de bestretes de nòmina en els termes previstos en la normativa vigent.

  2.- Resoldre procediments i adoptar mesures sobre compliment o incompliment de l'horari, així com adoptar les mesures necessàries per a controlar l'absentisme laboral.

  3.- Resoldre les reclamacions de quantitat en matèria de personal, així com aprovar possibles embargaments de retribucions davant mandats d'autoritats administratives o judicials així com la resolució de les incidències derivats d'aquests.

  4.- En matèria de permisos, llicències, vacances i jornada, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general:

  Concedir permisos, llicències i autoritzar les vacances del personal al servei de l'Ajuntament, sense perjudici de les facultats de direcció dels serveis dels regidors/as delegats/as i els/as responsables administratius d'aquests.

  Resoldre les sol·licituds de modificació de jornada laboral i determinar la reducció proporcional d'havers quan això fora procedent.

  5.- En matèria de selecció de personal i provisió de llocs de treball, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general: Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquesta Administració en els termes previstos legalment.

  Aprovar les convocatòries i Bases de les Borses de Treball de personal funcionari així com dictar les resolucions relatives a la seua constitució, caducitat i, en general, resoldre les incidències relatives a la gestió d'aquestes.

  Aprovar les llistes d'admesos i exclosos en els processos de selecció i provisió tramitats per l'Ajuntament i, si escau, acordar la devolució de drets d'examen als aspirants exclosos.

  Designar els membres dels tribunals de selecció, comissions de valoració i altres òrgans anàlegs en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

  Realitzar nomenaments de personal interí i de personal funcionari de carrera, així com la contractació de personal laboral.

  Resoldre, si escau, les reclamacions i recursos que es formulen contra els acords de tribunals de selecció, comissions de valoració i altres òrgans anàlegs , llevat que legalment s'haja previst aquesta atribució a favor d'un altre òrgan, i, en general, en relació la resolució de les incidències relatives a aquests òrgans , llevat que estiga expressament atribuïda aquesta facultat a favor d'un altre òrgan.

  La resolució dels procediments de mobilitat del personal, prèvia negociació, si escau, amb la representació dels treballadors de l'Ajuntament.

  Resoldre els procediments de provisió temporal de llocs de treball de qualsevol tipus (comissions de servei, procediments de millora d'ocupació, i altres anàlegs).

  Autoritzar o denegar les sol·licituds de permutes de llocs de treball de l'Ajuntament entre personal funcionari de la Corporació o amb personal funcionari d'altres Administracions Públiques. Autoritzar o denegar les comissions de servei d'emprats/as al servei de la Corporació a favor d'Autoritats o altres Administracions Públiques.

  Formular sol·licituds a Autoritats i altres Administracions Públiques en relació amb comissions de servei i altres formes anàlogues de provisió.

  Les resolucions relatives a l'assignació temporal de funcions. Determinar el passe a una altra situació administrativa per part del personal de l'Ajuntament.

  Queden excloses de la present delegació la designació de substituts de funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional per a supòsits d'absència, malaltia o vacant, en els supòsits que preveu la seua normativa específica, l'atribució de la qual es mantindrà a favor de l'Alcaldia.

  6.- En matèria de carrera i promoció professional, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general:

  Aprovar el passe a la segona activitat de funcionaris/as quan siga procedent.

  El reconeixement dels serveis previs prestats i reconeixement de triennis.

  La resolució de les sol·licituds relatives a la consolidació del grau personal.

  Exercir les competències pròpies del govern municipal en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut en el Treball, així com aquelles que s'encomanen al govern municipal en virtut de Protocol d'actuació enfront de l'assetjament psicològic (assetjament psicològic), assetjament sexual i assetjament per raó de sexe de les empleades i empleats públics, tot això sense perjudici de les obligacions dels diferents responsables i serveis en el seu respectiu àmbit d'atribució.

  7.- En relació amb l'exercici de la potestat disciplinària, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general:

  Pronunciar-se sobre la resolució d'expedients d'informació reservada. La instrucció d'aquests expedients correspondrà a l'alcaldia.

  La resolució d'expedients disciplinaris per la comissió de faltes del personal de l'Ajuntament.

  Resoldre els expedients disciplinaris quan per qualsevol motiu es determine la inexistència de responsabilitat disciplinària. Resoldre els expedients disciplinaris quan es determine l'existència de responsabilitat disciplinària per la comissió d'infraccions lleus o greus i imposar les corresponents sancions.

  Retirada d'armes del personal funcionari que dispose d'aquestes, en els termes previstos legalment.

  8.- L'autorització de l'ús de dependències municipals precises per a l'exercici del dret de reunió de els/as emprats/as públics/as i, en definitiva, la resolució de qualsevol assumpte en matèria de gestió de Recursos Humans d'aquesta Administració.

  Així mateix, es delega l'atribució per a autoritzar tercers l'ús de sales i instal·lacions d'edificis per a la realització d'actes i activitats així com l'ocupació de caràcter puntual relacionats amb la matèria objecte de la delegació, així com subscriure la documentació que comporte aquestes cessions.

  De la mateixa forma, es delega a favor d'aquesta regidoria la condició d'òrgan de contractació dels contractes administratius i privats que puguen afectar l'àmbit d'actuació de la matèria delegada, a excepció dels contractes o negocis patrimonials, que queden exclosos del seu àmbit de delegació.