Accés a la informació

#XirivellaTransparent

 • Concejala Delegada de Participación Ciudadana, Comercio y Mercados, Parques, Sanidad y Consumo, Partido Político: PSPV-PSOE

  Isabel Torres Jiménez

  Li correspondrà la direcció i gestió dels assumptes relacionats, d'una banda, amb l'àmbit de Consum i Sanitat (incloent control i inspecció), Participació Ciutadana, *Comerio i Mercats, Parcs (en el vessant de gestió del mobiliari de parcs urbans, jocs i dissenys) així com la direcció, supervisió i gestió dels assumptes relacionats amb la *coordinacion del personal extern i intern adscrit a la neteja d'edificis.

  De manera específica, li correspondran a aquesta regidora-delegada, dins del seu àmbit d'atribucions, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general:

  1.- La direcció, gestió i resolució de procediments administratius relacionats amb l'incompliment de la normativa relativa a la tinença d'animals en correctes condicions, així com la resolució dels expedients de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos i altres actuacions de competència municipal segons la normativa sobre Protecció d'animals de companyia i animals potencialment perillosos.

  2.- L'atribució per a acordar la resolució dels procediments sancionadors per la comissió d'infraccions tipificades en matèria d'animals de companyia i animals potencialment perillosos.

  3.- Les resolucions de competència de l'Ajuntament en relació amb animals abandonats i errants en els termes de la normativa en la matèria.

  4.- Correspondran a aquesta regidora la direcció , gestió i resolució d'expedients administratius relatius a l'exercici de la potestat sancionadora en relació als incompliments de les ordenances municipals relatives a neteja de via pública en matèria d'excrements d'animals i en relació a animals, amb caràcter general. La fase d'instrucció d'aquests procediments, no obstant això, queda exclosa d'aquesta delegació.

  5.- La direcció, supervisió, gestió i resolució de procediments administratius relacionats amb l'estat de neteja d'edificis i instal·lacions municipals, supervisió de l'horari i necessitats del personal de neteja d'aquests edificis, tant personal intern com labors de coordinació amb possibles empreses contractistes del servei corresponent i altres actuacions de competència municipal segons la normativa vigent.

  6.- En matèria de parcs i jardins, correspondrà a aquesta regidoria delegada la supervisió i gestió del mobiliari urbà en aquestes zones, així com el seu manteniment i reposició, i altres elements situats en aquests béns d'ús públic, tals com jocs, aparells d'exercici, etc. Dins d'aquesta delegació s'entén inclosa la facultat de disseny i direcció de polítiques d'implantació d'elements i mobiliari en parcs i jardins.

  Al seu torn, li correspondrà l'autorització de la realització d'actes i activitats i, si escau, l'ocupació puntual de dependències i edificis municipals relacionada amb les atribucions de la delegació.

  Així mateix, es delega l'atribució per a autoritzar tercers l'ús puntual de sales i instal·lacions d'edificis per a la realització d'actes i activitats així com l'ocupació de caràcter puntual relacionats amb la matèria objecte de la delegació, així com subscriure la documentació que comporte aquestes cessions.

  De la mateixa forma, en matèria de Mercats i Comerç, es preveu de forma específica com a manifestacions d'aquesta delegació, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general, les següents:

  Es deleguen a favor d'aquesta regidoria les atribucions en matèria de Mercats i comerç, de manera que aquesta delegació comprén, al seu torn, la direcció i gestió interna dels serveis relacionats amb la matèria l'àmbit de Mercats i Comerç, així com la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb les competències municipals en relació a les matèries de Mercats i Comerç.

  Li correspondrà a aquesta regidoria, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general, l'autorització de fires, esdeveniments i activitats relacionades amb les matèries pròpies del seu àmbit d'actuació, així com l'autorització de la realització d'actes i activitats i, si escau, l'ocupació puntual de dependències i edificis municipals relacionats amb les atribucions de la delegació.

  De la mateixa forma, li correspondrà a aquesta regidoria l'autorització de venda no sedentària, en els termes previstos legalment, sempre que l'activitat de venda no sedentària estiga inclosa en una matèria delegada a favor d'una altra regidoria, en aquest cas li correspondrà a la regidoria pertinent autoritzar la mateixa, a l'ésser una activitat accessòria de la principal que estiga delegada.

  En matèria de participació ciutadana, li correspon a aquesta regidoria la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb els assumptes relacionats amb la participació ciutadana en la gestió d'assumptes públics, incloent les relacions amb les entitats i associacions ciutadanes, a excepció dels assumptes relacionats amb joventut, que seran atribució de l'Alcaldia. De manera específica, li correspondran a aquesta regidoria delegada, dins del seu àmbit d'atribucions, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general:

  1.- La direcció i gestió dels expedients administratius relacionats amb la tramitació i la resolució de les sol·licituds d'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals.

  Al seu torn, li correspondrà l'autorització de la realització d'actes i activitats, així com la celebració d'esdeveniments relacionats amb les activitats pròpies de la seua matèria de delegació i, si escau, l'ocupació puntual de dependències i edificis municipals relacionada amb les atribucions de la delegació.

  Així mateix, es delega l'atribució per a autoritzar tercers l'ús puntual de sales i instal·lacions d'edificis per a la realització d'actes i activitats així com l'ocupació de caràcter puntual relacionats amb la matèria objecte de la delegació, així com subscriure la documentació que comporte aquestes cessions.

  De la mateixa forma, es delega a favor d'aquesta regidoria la condició d'òrgan de contractació dels contractes administratius i privats que puguen afectar l'àmbit d'actuació de la matèria delegada, a excepció dels contractes o negocis patrimonials, que queden exclosos del seu àmbit de delegació.