Accés a la informació

#XirivellaTransparent

 • Concejala Delegada de Medio Ambiente, Jardines, Sostenibilidad, Movilidad, Economía del Bien Común, Cooperación y Solidaridad, Partido Político: PODEM

  Podem

  Karin Jansen Wolfs

  Li correspon la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb els assumptes relacionats amb Agricultura i “*Horta”, Servei de Medi Ambient, manteniment i conservació de plantacions i masses vegetals en zones verdes i jardins, promoció, control i inspecció ambiental (residus, abocaments, contaminació acústica...), Gestió Ecològica, Agenda 21 i Mobilitat Sostenible (projecte *Ciutat 30), així com la coordinació i implantació de l'Economia del Bé Comú.

  Així mateix, es delega a favor d'aquesta regidoria les atribucions relacionades amb l'àmbit de Cooperació per al Desenvolupament i Solidaritat. De manera específica, li corresponen a aquesta regidoria delegada les següents atribucions delegades, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general:

  1.- Les actuacions relatives a la tramitació de resolució d'expedients de restauració de la legalitat urbanística i exercici de la potestat sancionadora en Sòl No Urbanitzable, per a tota mena d'actes d'edificació i ús del sòl, independentment de la qualificació del sòl, sempre que legalment dites potestats no vengen encomanades a un altre òrgan municipal o Administració. En tot cas, li correspondrà a la regidoria delegada amb atribucions en matèria de Medi Ambient la vigilància i control del compliment de la legalitat en matèria d'edificacions i usos del sòl en Sòl No Urbanitzable, així com la gestió de la regularització d'activitats existents sense llicència o instrument anàleg situades en Sòl No Urbanitzable.

  Aquesta atribució no inclourà l'atorgament de llicències d'obres ni d'instruments d'intervenció tendents a una possible legalització d'obres i usos, l'atribució delegada dels quals correspon a la regidoria delegada d'Urbanisme o a l'òrgan que legalment reconega aquestes atribucions.

  2.- La direcció i gestió dels expedients administratius relacionats amb ordres d'impliquen tasques de desbrossament i neteja de solars per incompliment de les previsions de l'ordenança municipal reguladora de la neteja de la via pública.

  3.- Resoldre les sol·licituds i disposar la concessió o denegació de targetes de persones amb mobilitat reduïda. La present delegació comprén resoldre sobre modificacions, cancel·lacions o baixes.

  4.- Resoldre les sol·licituds i disposar la concessió o denegació de targetes de resident, de vehicles pesants i vehicles oficials o altres anàlogues a les anteriors. La present delegació comprén resoldre sobre modificacions, cancel·lacions o baixes.

  5.- Signatura dels documents en què, com a conseqüència dels informes emesos pels serveis municipals amb competències en matèria d'agricultura s'assevere que són certs fets relatius a propietats de terrenys rústics, cultius i séquies, inclòs el certificat del nombre de fanecades del terreny i, en general, quantes actuacions en matèria d'agricultura siguen d'atribució d'aquesta Alcaldia.

  6.- L'atribució per a acordar la resolució dels procediments sancionadors per la comissió d'infraccions tipificades en matèria de residus i abocaments la sanció dels quals siga competència d'aquest Ajuntament i, en general, la derivada de la comissió d'infraccions tipificades en la normativa de protecció del medi ambient estatal, autonòmica o municipal que no s'haguera delegat expressament en un altre òrgan.

  7.- L'atribució per a acordar la resolució dels procediments sancionadors per la comissió d'infraccions tipificades en matèria de contaminació acústica la sanció de la qual siga competència d'aquest Ajuntament i, en general, la derivada de la comissió d'infraccions tipificades en la normativa aplicable en la matèria en l'àmbit estatal, autonòmic o municipal que no s'haguera delegat expressament en un altre òrgan.

  8.- L'atribució per a acordar la resolució dels procediments sancionadors per la comissió d'infraccions tipificades en matèria de residus per al cas de vehicles abandonats la sanció dels quals siga competència d'aquest Ajuntament i, en general, la derivada de la comissió d'infraccions tipificades en la normativa aplicable en la matèria en l'àmbit estatal, autonòmic o municipal que no s'haguera delegat expressament en un altre òrgan.

  No obstant l'anterior, correspondrà a la regidoria delegada en matèria de Policia i Seguretat Ciutadana la direcció, gestió i resolució dels expedients administratius relacionats amb la declaració de vehicles abandonats, així com la seua posterior declaració com a residu sòlid urbà i possible alienació de vehicles abandonats declarats residus sòlids urbans, així com disposar el seu *achatarramiento, si escau.

  9.- Així mateix, li correspondrà la supervisió, coordinació i intervenció en els condicionants o eximents de caràcter mediambiental que el tècnic corresponent preveja necessaris i que puguen afectar la tramitació d'expedients administratius municipals

  En matèria de mobilitat, al seu torn, li correspondrà la direcció, supervisió i coordinació de funcions en relació amb la tramitació de Plans de mobilitat urbana sostenible.

  Així mateix, li correspondran les atribucions en matèria de senyalització horitzontal i vertical , ja siga d'instal·lació o pintades, en carrils i vies públiques relacionades amb la mobilitat i Ciutat 30, així com el seu manteniment i reposició.

  Al seu torn, li correspondrà l'autorització de la realització d'actes i activitats i, si escau, l'ocupació puntual de dependències i edificis municipals relacionada amb les atribucions de la delegació.

  Així mateix, es delega l'atribució per a autoritzar tercers l'ús de sales i instal·lacions d'edificis per a la realització d'actes i activitats així com l'ocupació de caràcter puntual relacionats amb la matèria objecte de la delegació, així com subscriure la documentació que comporte aquestes cessions.

  De la mateixa forma, es delega a favor d'aquesta regidoria la condició d'òrgan de contractació dels contractes administratius i privats que puguen afectar l'àmbit d'actuació de la matèria delegada, a excepció dels contractes o negocis patrimonials, que queden exclosos del seu àmbit de delegació, excepte la licitació de negocis jurídics relacionats amb els horts urbans, la gestió dels quals i licitació li correspon sobre la base de la present delegació.

  SEGON.- Determinar que el règim de delegacions previst en el punt primer de la part dispositiva de la present Resolució inclou, en tot cas, i al marge del ja previst en el citat punt, les següents facultats:

  1.- Ordenar la inserció dels anuncis que procedisquen en relació amb la seua delegació en butlletins i diaris oficials així com, si escau, en els mitjans de comunicació social.

  2.- Ordenar l'expedició i emetre el vistiplau de les certificacions de les resolucions dictades en l'exercici de facultats delegades per l'Alcaldia o la Junta de Govern Local, així com, en general, de les certificacions que siguen emeses per les unitats administratives dependents de la delegació. Aquesta delegació no comprén l'expedició del vistiplau en les certificacions de les resolucions dictades per l'Alcaldia ni els acords del Ple o la Junta de Govern Local.

  3.- Remetre oficis i una altra documentació a autoritats en relació amb els assumptes la resolució dels quals es delega i, en general, en relació amb qualsevol assumpte de competència de la delegació.

  4.- Remetre als òrgans corresponents de les respectives Administracions Públiques aquells expedients tramitats en l'àmbit de la delegació quan la seua resolució competisca a altres Administracions Públiques.

  5.- La remissió d'expedients i documentació a òrgans judicials.

  6.- Sol·licitar d'altres Administracions Públiques o Organismes l'emissió d'informes o realització de tràmits en relació amb assumptes o matèries de competència de la delegació.

  7.- Iniciar, ordenar, resoldre i executar els corresponents procediments necessaris en l'exercici de la delegació conferida.

  8.- Si escau, designar a els/as funcionaris/as instructor/a i secretari/a dels respectius procediments quan això resulte necessari.

  9.- Resoldre sobre els motius d'abstenció o recusació que es plantegen en relació amb els/as emprats/as que participen en la tramitació dels procediments la resolució dels quals es delega. El règim d'abstencions i recusacions en relació als membres corporatius es resoldrà segons les regles previstes en els *arts. 183 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

  10.- En el cas que s'haguera delegat l'exercici de la potestat sancionadora, la delegació comprendrà, a més de la resolució dels procediments, la totalitat d'atribucions corresponents a l'òrgan sancionador tals com l'adopció de mesures cautelars, complementàries o accessòries, les relatives a la restauració del mal causat (llevat que implique l'exercici d'una atribució delegada a favor d'una altra regidoria), la inhibició quan l'Ajuntament no fora competent per a resoldre els procediments, així com la remissió de les actuacions a altres autoritats quan això fora procedent, dins de la fase procedimental corresponent.

  11.- Si escau, ordenar l'execució subsidiària i imposar multes coercitives, per a l'execució forçosa dels actes administratius dictats en virtut de les facultats delegades.

  12.- L'adopció de les mesures provisionals que procedisquen de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú.

  13.- L'adopció dels acords relatius a l'ampliació de terminis i tramitació d'urgència de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú així com acordar la suspensió del transcurs del termini màxim per a resoldre els procediments i notificar la resolució quan això procedisca d'acord amb l'art. 42. 5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú o norma que la substituïsca.

  14.- En general, la resolució de quantes qüestions incidentals pogueren plantejar-se en relació amb els procediments la resolució dels quals es delega en virtut de la present resolució/del present acord tals com resoldre sobre la successió o subrogació de els/as interessats/as.

  15.- Dictar les resolucions relatives al desistiment, renúncia, caducitat o, en general, qualssevol altres que determinen l'arxivament de l'expedient.

  16.- La suspensió dels actes administratius corresponents quan això procedisca d'acord amb la legislació de procediment administratiu comú o de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  17.- La resolució dels recursos potestatius de reposició que es pogueren formular contra els decrets dictats en l'exercici d'atribucions delegades, llevat que la resolució d'aquests recursos s'haguera reservat expressament.

  18.- La correcció dels errors materials, aritmètics o de fet que, si escau, s'advertisquen en les resolucions dictades en l'exercici de les facultats delegades així com la revocació dels actes desfavorables o de gravamen si resulta legalment procedent. Aquesta facultat no comprén la revisió d'ofici d'aquells actes que es consideraren nuls de ple dret.

  19.- Es deleguen a favor dels òrgans unipersonals amb atribucions delegades en matèria de contractació, la realització d'actes administratius relacionats amb expedients administratius de l'àrea de contractació que hagueren sigut tramitats per l'Alcaldia fins a la signatura de la present Resolució.

  20.- En relació a les delegacions relacionades amb la condició d'òrgan de contractació, s'entendran incloses dins de les mateixes l'aprovació de projectes, memòries i resta de documentació tècnica relacionats amb els expedients de contractació objecte de delegació, així com la signatura, en representació de l'Ajuntament, i en qualitat d'òrgan de contractació, del pertinent document de formalització del contracte que s'adjudique.

  Així mateix, a cada regidoria delegada, en qualitat d'òrgan de contractació, li correspondrà l'aprovació de les pertinents certificacions d'obra, en cas de ser contractes d'obres relacionats amb el seu àmbit de gestió, així com es delega a cada regidoria, com a òrgan de contractació, la facultat per a realitzar els nomenaments de Direccions d'obra, Direcció en fase d'execució i coordinació de seguretat i salut, així com revocació i modificació d'aquests, en relació als contractes del seu àmbit de gestió. En aqueix sentit, no solament correspondrà a cada regidoria la contractació, sinó tot tipus de facultats inherents a la condició d'òrgan de contractació, com pot ser acordar possibles pròrrogues de contractes, modificacions del contracte, interpretació d'aquests, resoldre incidències durant la seua execució, la resolució i liquidació d'aquests, assistir a la recepció material d'aquests, si escau, acordar la revisió de preus en els casos que procedisca, etc.

  21.- En tot cas, la present delegació d'atribucions s'entén sense perjudici de la facultat general de l'Alcaldia de reclamar per a sí el coneixement i la resolució de qualssevol assumptes inclosos en la present resolució. En tals casos, la sola intervenció d'aquest òrgan en el procediment de què es tracte resultarà suficient per a declarar reclamada l'atribució delegada sense necessitat de resolució expressa a aquest efecte. Així mateix, en el cas de revocar la delegació, l'Alcaldia podrà revisar les resolucions preses per l'òrgan o autoritat delegada en els mateixos casos i condicions establides per a la revisió d'ofici dels actes administratius.

  22.- De conformitat amb el que es disposa en l'art. 117 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, cap òrgan podrà delegar en un tercer les atribucions o potestats rebudes per delegació d'un altre òrgan.