Accés a la informació

#XirivellaTransparent

 • Concejala delegada de Igualdad y Gente Mayor, Partido Político: PSPV-PSOE

  María Francisca Martínez Sánchez

  La delegació efectuada a favor d'aquesta regidora comprèn la direcció i gestió interna dels serveis relacionats amb la matèria d'Igualtat i violència de gènere, així com els serveis i activitats relacionades amb el sector de la Tercera Edat, açò és, Gent gran.

  Li correspondrà a aquesta regidoria, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general, l'autorització d'esdeveniments i activitats relacionades amb les matèries pròpies del seu àmbit d'actuació, així com l'autorització de la realització d'actes i activitats i, si escau, l'ocupació puntual de dependències i edificis municipals relacionats amb les atribucions de la delegació.

  Així mateix, es delega l'atribució per a autoritzar a tercers l'ús puntual de sales i instal·lacions d'edificis per a la realització d'actes i activitats així com l'ocupació de caràcter puntual relacionats amb la matèria objecte de la delegació, així com subscriure la documentació que comporte aquestes cessions.

  De la mateixa forma, es delega a favor d'aquesta regidoria la condició d'òrgan de contractació dels contractes administratius i privats que puguen afectar a l'àmbit d'actuació de la matèria delegada, a excepció dels contractes o negocis patrimonials, que queden exclosos del seu àmbit de delegació.