Accés a la informació

#XirivellaTransparent

 • Concejal-Delegado de Bienestar Social, Cultura y Boletín Informativo Municipal (BIM), Partido Político: PSPV-PSOE

  Roberto Romero Montañés

  Li correspon la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb les matèries pròpies de Benestar Social, Cultura, així com la gestió del Butlletí Informatiu Municipal.

  En aqueix sentit, es delega a favor d'aquesta regidoria la gestió del Butlletí d'Informació Municipal, delegant-li a aquesta regidoria la Presidència del Consell Rector del Butlletí Informatiu Municipal (BIM), de conformitat amb el previst en l'art. 10 del Reglament regulador del funcionament del BIM.

  Al seu torn, li correspondrà l'autorització de la realització d'actes i activitats, així com la celebració d'esdeveniments relacionats amb les activitats pròpies de la seua matèria de delegació (tals com a concerts de música o activitats culturals, com la Mostra de Pallassos), així com les activitats accessòries dels esdeveniments que autoritze, sempre que no estiguen incardinats en una altra matèria delegada a favor d'una altra regidoria, i, si escau, l'ocupació puntual de dependències i edificis municipals relacionada amb les atribucions de la delegació.

  Així mateix, es delega l'atribució per a autoritzar a tercers l'ús puntual de sales i instal·lacions d'edificis per a la realització d'actes i activitats així com l'ocupació de caràcter puntual relacionats amb la matèria objecte de la delegació, així com subscriure la documentació que comporte aquestes cessions.

  De la mateixa forma, es delega a favor d'aquesta regidoria la condició d'òrgan de contractació dels contractes administratius i privats que puguen afectar a l'àmbit d'actuació de la matèria delegada, a excepció dels contractes o negocis patrimonials, que queden exclosos del seu àmbit de delegació.