Accés a la informació

#XirivellaTransparent

 • Concejal Delegado de Secretaría, Régimen Jurídico, Patrimonio, Administración General, Padrón municipal, Estadística y Deportes, Partido Político: PSPV-PSOE

  PSPV-PSOE

  Rubén Langa Morenilla

  La delegació efectuada a favor d'aquesta regidoria comprèn la direcció i gestió dels assumptes relacionats amb la Secretaria Municipal que no estiguen expressament reservats a l'Alcaldia.

  De forma específica, es deleguen a favor d'aquesta regidoria, al marge de les exposades amb caràcter general, en matèria de Departament de Règim Jurídic, Patrimoni, Administració General, Padró i Estadística (Secretaria Municipal), les següents:

  Aquesta regidoria s'encarregarà de la direcció i gestió dels expedients relacionats amb matèria de responsabilitat patrimonial en aquelles fases del procediment que no estiguen expressament delegades a favor d'altres òrgans, tant unipersonals com a col·legiats, especialment el que es refereix a la incoació d'aquests procediments i la realització d'actes de tràmit durant la gestió dels mateixos. De la mateixa forma, es delega a favor d'aquesta regidoria l'emissió d'actes de tràmit i d'actes administratius que posen fi a la via administrativa en relació a les autoritzacions d'ocupació de via pública que es tramiten en l'Àrea de Patrimoni d'aquest Ajuntament (tals com a autorització de *stands publicitaris, la instal·lació de *maceteros, màquines automàtiques, expositors comercials i qualssevol altres elements o instal·lacions anàlegs en la via pública o altres espais d'ús públic, a manera d'exemple) i de totes aquelles ocupacions de via pública que no estiguen expressament delegades a favor d'un altre òrgan unipersonal o col·legiat de l'Ajuntament i que no impliquen l'ocupació del domini públic de maquinària pesada, aparells d'aire condicionat, aparells en general, vehicles, grues i similars, l'autorització de les quals correspondrà a la regidoria corresponent per raó de la matèria (açò és, l'autorització d'ocupació de via pública que implique la col·locació de maquinària o instal·lacions correspondrà a la regidoria delegada d'urbanisme, mentre que l'autorització d'ocupació de via pública que implique una activitat o actuació de caràcter festiu correspondrà a la regidoria delegada de festes.)

  L'autorització de corts de carrer o via pública de qualsevol tipus serà atribució delegada de la regidoria delegada en matèria de Policia i Seguretat ciutadana, a excepció dels relacionats amb activitats festives, que seran atribució de la regidoria delegada corresponent.

  Les qüestions relatives a les altes, baixes i variacions del Padró Municipal d'Habitants romandran com a atribució de l'Alcaldia.

  Al seu torn, li correspondrà l'autorització de la realització d'actes i activitats, tals com la celebració d'esdeveniments esportius i activitats relacionades amb la matèria delegada i, si escau, l'ocupació puntual de dependències i edificis municipals relacionada amb les atribucions de la delegació.

  Així mateix, es delega l'atribució per a sol·licitar a tercers l'ús de sales i instal·lacions d'edificis per a la realització d'actes i activitats així com l'ocupació de caràcter puntual relacionats amb la matèria objecte de la delegació, així com subscriure la documentació que comporte aquestes cessions.

  De la mateixa forma, es delega a favor d'aquesta regidoria la condició d'òrgan de contractació dels contractes administratius i privats que puguen afectar a l'àmbit d'actuació de la matèria delegada, entre els quals es troba la contractació de pòlisses d'assegurança.

  Així mateix , es delega a favor d'aquesta regidoria la condició d'òrgan de contractació dels contractes o negocis patrimonials de tot tipus que afecten als béns de domini públic i patrimonial d'aquesta Administració, excepció dels contractes o negocis patrimonials que afecten als horts urbans, que quedaran exclosos de la present delegació.