Accés a la informació

#XirivellaTransparent

 • Concejal-Delegado de Infraestructuras Básicas y obras públicas, Policía y Seguridad Ciudadana, limpieza viaria, accesibilidad y mantenimiento de edificios municipales, Partido Político: PSPV-PSOE

  PSPV-PSOE

  Vicent Sandoval i Núñez

  Li correspon a aquest regidor la direcció i gestió del manteniment i conservació del mobiliari urbà i d'espais públics, a excepció del previst en parcs i jardins i del delegat a favor d'altres regidories, incloent els serveis de coordinació en matèria d'aigua, recollida i tractament de residus sòlids urbans, neteja viària, enllumenat públic, manteniment d'infraestructures, accessibilitat i assumptes anàlegs.

  En tot cas, li correspondrà a aquest regidor l'adreça i coordinació del personal municipal de la Brigada d'Obres, així com supervisió dels treballs realitzats per la Brigada d'Obres.

  Així mateix, es delega a favor d'aquest regidor l'atribució en matèria de Policia i Seguretat ciutadana, en els termes que més a baix es detallen.

  Aquesta regidoria ostentarà, al seu torn, la delegació per a dur a terme l'autorització de reserves de via pública a favor de persones amb mobilitat reduïda, independentment que puga percebre's taxa per aquesta autorització.

  Així mateix, correspondran a aquest regidor l'adreça, gestió i resolució d'expedients administratius relatius a l'exercici de la potestat sancionadora en relació als incompliments de les ordenances municipals relatives a neteja de via pública (tals com a pertorbacions de l'ordre públic per pintades, miccions i similars, així com conseqüència de repartiment publicitari indegut).

  En matèria de Policia i Seguretat Ciutadana, a més, li correspondrà, al marge de les delegacions exposades amb caràcter general:

  1.- L'atribució per a acordar la resolució dels procediments sancionadors en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius la sanció dels quals siga competència d'aquest Ajuntament.

  2.- Les autoritzacions d'ocupació de via pública de taules i cadires d'establiments públics (especialment, els relatius a bars, gelateries, *horchaterías, cafeteries, restaurants i anàlegs).

  3.- L'adreça, gestió i resolució dels expedients administratius relacionats amb la declaració de vehicles abandonats, així com la seua posterior declaració com a residu sòlid urbà i possible alienació de vehicles abandonats declarats residus sòlids urbans, així com disposar el seu *achatarramiento, si escau.

  4.- L'adreça, gestió i resolució dels expedients administratius relacionats amb la tramitació de multes de trànsit que siguen de competència municipal , segons les previsions del Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i normativa de desenvolupament.

  5.- L'establiment, supervisió i coordinació d'operatius en matèria de Policia Local, així com la coordinació amb altres Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

  6.- L'autorització de corts de carrer o via pública de qualsevol tipus serà atribució delegada de la regidoria delegada en matèria de Policia i Seguretat ciutadana. Al seu torn, li correspondrà l'autorització de la realització d'actes i activitats i, si escau, l'ocupació puntual de dependències i edificis municipals relacionada amb les atribucions de la delegació. Així mateix, es delega l'atribució per a sol·licitar a tercers l'ús de sales i instal·lacions d'edificis per a la realització d'actes i activitats així com l'ocupació de caràcter puntual relacionats amb la matèria objecte de la delegació, així com subscriure la documentació que comporte aquestes cessions. De la mateixa forma, es delega a favor d'aquesta regidoria la condició d'òrgan de contractació dels contractes administratius i privats que puguen afectar a l'àmbit d'actuació de la matèria delegada, a excepció dels contractes o negocis patrimonials, que queden exclosos del seu àmbit de delegació. Finalment, es delega a favor d'aquest regidor la facultat d'emetre el vistiplau en els certificats d'assistència o similars que s'emeten en relació a les regidories , sense perjudici que, en absència d'aquest regidor, es puga emetre aquest vistiplau pel Sr. Montaner Berbel. En absència de tots dos regidors, podrà emetre's el citat vistiplau per qualsevol dels regidors del citat grup en relació a assistències o similars de membres del Grup municipal socialista.