Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimarts, 2 octubre 2018

Pressupostos 2019

Resum Ingressos/Despeses

Desglossament d'Ingressos

Desglossament de Despeses

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació