Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimarts, 1 juny 2021

Contractació

54 - L'Ajuntament informa explícitament en la web que publica els seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació en la Plataforma de contractació autonòmica)

58 - Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.

68 - Es publiquen tots els Contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, el nombre de licitadors participants en el procediment i el nom dels adjudicataris

Aquest ajuntament publica els seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP)

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació