Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dilluns, 11 febrer 2019

Inspecció periòdica d'edificacions.

INSPECCIÓ PERIÒDICA D´EDIFICACIONS

1. Què és l’Informe de Avaluació d’Edificacions (IAE)?

És un informe que fa referència, de manera detallada, als aspectes relacionats amb les condicions d’accessibilitat, l’eficiència energètica i l’estat de conservació de l’edifici. El contingut de l’informe així com el procediment de la seua tramitació està regulat en la normativa corresponent (arts. 180 i 181 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i en Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana)

2. Quins edificis estan subjectes a la IAE?

– Edificacions catalogades

– Edificacions amb antiguitat superior a 50 anys

– Edificis els titulars dels quals pretenguen acollir-se a ajudes públiques a fi d’escometre obres de conservació, accessibilitat universal o eficiència energètica, abans de formalitzar la petició de la corresponent ajuda.

3. És obligatòria?

Sí. En el cas de les Comunitats de Propietaris, el deure recau sobre la pròpia comunitat.

4. Quan s’ha de passar la inspecció?

En edificis amb una antiguitat superior a 50 anys, dins de l’any següent en què complisquen 50 anys des de la seua construcció o rehabilitació o dins del termini de 6 mesos, si el propietari fora requerit expressament per l’Ajuntament.

En el cas d’edificis els titulars dels quals pretenguen acollir-se a ajudes públiques, caldrà ajustar-se al que determinen les bases reguladores de les corresponents ajudes.

5. Com es passa la inspecció?

Les persones propietàries de l´immoble hauran d’encarregar la inspecció tècnica a un professional qualificat, en exercici, i col·legiat en el corresponent col·legi professional.

Estos professionals consignarán els resultats de la seua inspecció expedint un certificat que descriga:

– l’avaluació de l’edifici assenyalant els desperfectes apreciats en l’immoble, les seues possibles causes i les mesures prioritàries recomanables per a assegurar l´estabilitat, seguretat, estanquitat i consolidació estructurals o per a mantindre o rehabilitar les seues dependències en condicions d’habitabilitat o ús efectiu segons la destinació pròpia d’elles. Així mateix deixarà constància del grau de realització de les recomanacions expressades amb motiu de l’anterior inspecció periòdica.

– l’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització de l’edifici, establint si és susceptible o no de realitzar ajustos raonables per a satisfer-les.

– la certificació eficiència energètica de l’edifici, amb el contingut i per mitjà del procediment establit a este efecte per a la mateixa, en la normativa vigent.

Haurà de remetre’s còpia d’este certificat:

– a l’Ajuntament

– a la Conselleria competent perquè la informació esmentada forme part d’un Registre integrat únic.

6. Quant costa?

La IAE no és cap impost municipal, ni cal pagar res a l’Ajuntament per a tramitar-la. Es tracta d’una revisió de l’edifici, per la qual cosa la persona propietària o la Comunitat si és el cas, acordarà el preu amb el tècnic a qui contracte per a realitzar la inspecció esmentada. Encara que el cost de la IAE variarà en funció de la superfície de l’immoble, alguns Col·legis Professionals han elaborat uns honoraris de referència que poden servir d’orientació als professionals i a tots els ciutadans.

7. Quina periodicitat té l’IAE?

L’Informe d’Avaluació tindrà una periodicitat mínima de deu anys.

8. Conseqüències de la no realització de la IAE:

– No es concediran llicències d’obres que afecten elements estructurals que afecten la seguretat constructiva de l’edifici, que no siguen objecte d’obres necessàries per a superar la IAE.

– No es podrà concedir bonificació o ajuda fiscal per a la realització d’obres en l’edifici sense complir el termini de presentació de l’informe de la IAE

– Finalment, les persones propietàries obligats podran ser sancionats amb multa de 600 a 6.000 euros.

9. Avantatges de passar la IAE:

– La IAE allarga la vida del seu edifici mantenint-ho en òptimes condicions de seguretat, salubritat, estanquitat… i les accions necessàries per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energética.

– Evita danys materials i riscos físics per a les persones

– Si compra o ven una vivenda, el certificat de la IAE li garantix la seguretat i habitabilitat de l’edifici

INSTALACIÓ D´ASCENSORS

Tràmits per a instal·lar un ascensor

1) Encarregar un projecte a un professional qualificat per a conéixer les solucions tècniques possibles segons les condicions de l’edifici, així com per a disposar d’un pressupost d’obres i instal·lació.

2) Sol·licitar llicència urbanística per a l’execució de les obres.

3)  Si és el cas, es podrà sol·licitar subvencions per a la instal·lació d’ascensors

DECLARACIÓ DE RUÏNA

És obligació de les persones propietàries de terrenys, construccions i edificis mantindre en condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor, realitzant els treballs i obres precisos per a conservar o rehabilitar en ells les condicions  imprescindibles d’habitabilitat, seguretat, funcionalitat o ús efectiu (art. 180 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge)

1. Qui pot demanar la declaració de ruïna d’un immoble?

Qualsevol persona interessada, entenent per tal a tota persona física o jurídica que al·legue danys o perill de danys propis derivats de l’estat actual d’un immoble.

El procediment de declaració de ruïna també pot iniciar-se, d’ofici, per l’Ajuntament.

2. Quan procedix declarar la situació legal de ruïna?

-Quan el cost de les reparacions necessàries per a tornar l’estabilitat, seguretat, estanquitat i consolidació estructurals de l’edifici o construcció, manifestament deteriorada, o per a restaurar en elles les condicones mínimes que permeten el seu ús efectiu, supere el límit del deure normal de conservació.

-Quan el propietari acredite haver complit puntualment el deure d’inspecció periòdica, realitzant diligentment les obres recomanades, almenys, en dos ocasions consecutives, i el cost d’estes, unit al de què estiguen pendents de realitzar, supere el deure normal de conservació.

3. Què s’entén per “obres que superen el límit del deure normal de conservació”?

El límit de les obres que hagen d’executar-se a costa dels propietaris en compliment del deure legal de conservació de les edificacions s’establix en la mitat del valor actual de construcció d’un immoble de nova planta, equivalent a l’original, en relació amb les característiques constructives i la superfície útil, realitzat amb les condicions necessàries perquè la seua ocupació siga autoritzable o, si és el cas, quede en condicions de ser legalment destinat a l’ús que li siga propi.

No s’inclou el cost de realització d’obres relatives a l’accessibilitat o a la restitució de l’eficiència energètica.

Si no es tracta d’edificis, sinó d’una altra classe de construcció, el dit límit es xifra en la mitat del cost d’erigir o implantar una nova construcció de les mateixes dimensions, en condicions d’ús efectiu per a la destinació que li siga propi.

4. Quins extrems ha de contindre la sol·licitud de declaració de ruïna?

a) Les dades d’identificació de l’immoble la declaració de ruïna de les quals se sol·licita.

b) Supòsit/s’al·legat/s d’estat ruïnós de l’immoble.

c) La relació d’ocupants de l’immoble, siga quin siga el títol de possessió.

d) Els titulars de drets reals sobre l’immoble, si els haguera.

e) Acreditació de la titularitat dels drets sobre l’immoble, si és el cas.

f) Haurà de presentar-se, a més, informe tècnic, el qual deurà:

  • Descriure l’estat físic de l’immoble
  • Justificar la causa de declaració de ruïna invocada
  • Descriure i valorar les obres necessàries per a mantindre o reposar les condicions de seguretat i estabilitat de l’immoble, justificant que el seu cost excedix el límit del deure legal de conservació de l’immoble
  • Informar si l’immoble reunix condicions de seguretat i salubritat suficients per a la pemanencia dels seus ocupants, fins que s’adopte la resolució que procedisca

5. Es pot sol·licitar la ruïna parcial d’un edifici?

Sí, i en este cas en la resolució que la declare s’ordenarà, respecte de la part no declarada en ruïna, que haurà d’executar les obres de conservació, rehabilitació o necessàries per a reposar les condicions de seguretat, salubritat, estanquitat… de l’edifici i respecte de la part afectada, s’ordenarà que procedisca a la rehabilitació o demolició de l’edifici, segons siga procedent.

6. Obtinguda la declaració de ruïna, s’ha de sol·licitar llicència municipal per a realitzar les obres de rehabilitació o de demolició?

7. Què ocorre si no es complix les mesures assenyalades en la declaració legal de ruïna?

En cas d’incompliment dels terminis assenyalats en la declaració de ruïna, l’Ajuntament podrà advertir a l’interessat a l’execució subsidiària de les mesures disposades en la declaració a costa de l’obligat.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació