Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 4 juliol 2018

Junta de Govern Local

A) La concessió, denegació, modificació, declaració de caducitat, i, en general, qualsevol tipus d'acte administratiu relacionat amb llicències d'obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta. No obstant l'anterior, mentre no entre en vigor el desenvolupament reglamentari de les previsions de l'art. 214.2 i de la Disposició Addicional Novena de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, d'ara en avant, LOTUP, referent a les Entitats col·laboradores de l'administració, quedaran excloses de la present delegació les obres subjectes a Declaració responsable que hagen d'anar acompanyades de certificació emesa per un organisme de certificació administrativa (OCA), a les quals al·ludeix l'art. 214.2 de la LOTUP, de manera que les actuacions que se citen en aquest apartat segon de l'art. 214 de la LOTUP continuaran subjectes a llicència urbanística i el pronunciament sobre les mateixes es durà a terme per l'òrgan unipersonal corresponent.

B) La concessió, denegació, modificació, declaració de caducitat, i, en general, qualsevol tipus d'acte administratiu relacionat amb llicències d'intervenció sobre edificis o immobles patrimonialment protegits o catalogats quan tinguen un abast que afecten l'estructura o parts o elements dels immobles objecte de protecció, així com que afecten substancialment l'aspecte exterior (estètica), incloses les cobertes, façanes o altres elements artístics visibles des de la via pública, previ informe o dictamen de la comissió informativa permanent municipal d'urbanisme.

C) La concessió, denegació, modificació, declaració de caducitat, i, en general, qualsevol tipus d'acte administratiu relacionat amb llicències de demolició de béns immobles.

D) L'aprovació, modificació, interpretació i, en general, qualsevol tipus d'acte administratiu relacionat amb projectes de reparcel·lació derivats d'instruments de gestió urbanística.

E) L'aprovació, modificació, interpretació i, en general, qualsevol tipus d'acte administratiu relacionat amb projectes d'urbanització derivats d'instruments de gestió urbanística.

F) L'aprovació de certificacions d'obra relacionades amb contractes administratius d'obra i, en general, qualsevol tipus d'acte administratiu relacionat amb aquestes certificacions, així com les liquidacions dels pertinents contractes d'obra que siguen atribució d'òrgans unipersonals.

G) La concessió, denegació o pronunciament, en general, sobre subvencions que pot atorgar aquesta Administració, sobre la base de les determinacions del Pla Estratègic de Subvencions i les pertinents Bases reguladores. Queden excloses de la present delegació l'aprovació d'atorgament d'ajudes socials i d'ajudes d'emergència social, així com qualsevol tipus d'ajudes incardinables en l'Àrea de Benestar Social.

H) La sol·licitud de subvencions a altres Administracions Públiques, quan l'òrgan competent per a la seua sol·licitud siga l'Alcaldia de l'Ajuntament, així com l'aprovació de la pertinent documentació que siga precisa per a realitzar aquesta sol·licitud. Així mateix, es faculta a la Junta de Govern Local per a l'adopció dels compromisos que siguen precisos per a poder efectuar la pertinent sol·licitud de subvencions a altres Administracions Públiques.

I) El pronunciament definitiu sobre els procediments administratius en matèria de reclamacions de responsabilitat patrimonial que es tramiten en aquesta Administració. No obstant això, la incoació i emissió d'actes de tràmit correspondrà a la regidoria delegada pertinent.

Així mateix, i de conformitat amb el que es disposa en l'art. 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon, a més, a la Junta de Govern Local:

a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions.

b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis.

En tot cas, la present delegació d'atribucions s'entén sense perjudici de la facultat general de l'Alcaldia de reclamar per a sí el coneixement i la resolució de qualssevol assumptes inclosos en la present resolució. En tals casos, la sola intervenció d'aquest òrgan en el procediment de què es tracte resultarà suficient per a declarar reclamada l'atribució delegada sense necessitat de resolució expressa a aquest efecte.

Així mateix, en el cas de revocar la delegació, l'Alcaldia podrà revisar les resolucions preses per l'òrgan o autoritat delegada en els mateixos casos i condicions establides per a la revisió d'ofici dels actes administratius.

President

 • Alcaldessa i regidora de Festes

Miembros

 • Segon Tinent d'Alcalde

  Regidor delegat en matèria de policia i seguretat ciutadana, TIC's, transparència i BIM. Partit Polític: Partit Popular

 • Tercer Tinent d'Alcalde

  Portaveu

  Regidor delegat d'urbanisme, Projectes Europeus, mobilitat, neteja d'edificis, recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària. Partit Polític: Partit Popular

 • Quarta Tinent d'Alcalde

  Regidora delegada d'educació, igualtat, normalització lingüística i infància. Partit Polític: Partit Popular

 • Regidor delegat d'infraestructures bàsiques, medi ambient, parcs i jardins, accessibilitat, sostenibilitat, agricultura i L'Horta. Partir Polític: Partit Popular

 • Primer Tenient d'Alcalde

  Portaveu

  Regidor delegat de comerç, desenvolupament local, mercats, consum i sanitat. Partit Polític: VOX
   

 • Portaveu

  Regidor. Partit Polític: Compromís per Xirivella

 • Portaveu

  Regidor. Partit Polític: PSPV-PSOE

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació