Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 4 juliol 2018

Junta de Govern Local

A) La concessió, denegació, modificació, declaració de caducitat, i, en general, qualsevol tipus d'acte administratiu relacionat amb llicències d'obres d'edificació, construcció i implantació d'instal·lacions de nova planta. No obstant l'anterior, mentre no entre en vigor el desenvolupament reglamentari de les previsions de l'art. 214.2 i de la Disposició Addicional Novena de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, d'ara en avant, LOTUP, referent a les Entitats col·laboradores de l'administració, quedaran excloses de la present delegació les obres subjectes a Declaració responsable que hagen d'anar acompanyades de certificació emesa per un organisme de certificació administrativa (OCA), a les quals al·ludeix l'art. 214.2 de la LOTUP, de manera que les actuacions que se citen en aquest apartat segon de l'art. 214 de la LOTUP continuaran subjectes a llicència urbanística i el pronunciament sobre les mateixes es durà a terme per l'òrgan unipersonal corresponent.

B) La concessió, denegació, modificació, declaració de caducitat, i, en general, qualsevol tipus d'acte administratiu relacionat amb llicències d'intervenció sobre edificis o immobles patrimonialment protegits o catalogats quan tinguen un abast que afecten l'estructura o parts o elements dels immobles objecte de protecció, així com que afecten substancialment l'aspecte exterior (estètica), incloses les cobertes, façanes o altres elements artístics visibles des de la via pública, previ informe o dictamen de la comissió informativa permanent municipal d'urbanisme.

C) La concessió, denegació, modificació, declaració de caducitat, i, en general, qualsevol tipus d'acte administratiu relacionat amb llicències de demolició de béns immobles.

D) L'aprovació, modificació, interpretació i, en general, qualsevol tipus d'acte administratiu relacionat amb projectes de reparcel·lació derivats d'instruments de gestió urbanística.

E) L'aprovació, modificació, interpretació i, en general, qualsevol tipus d'acte administratiu relacionat amb projectes d'urbanització derivats d'instruments de gestió urbanística.

F) L'aprovació de certificacions d'obra relacionades amb contractes administratius d'obra i, en general, qualsevol tipus d'acte administratiu relacionat amb aquestes certificacions, així com les liquidacions dels pertinents contractes d'obra que siguen atribució d'òrgans unipersonals.

G) La concessió, denegació o pronunciament, en general, sobre subvencions que pot atorgar aquesta Administració, sobre la base de les determinacions del Pla Estratègic de Subvencions i les pertinents Bases reguladores. Queden excloses de la present delegació l'aprovació d'atorgament d'ajudes socials i d'ajudes d'emergència social, així com qualsevol tipus d'ajudes incardinables en l'Àrea de Benestar Social.

H) La sol·licitud de subvencions a altres Administracions Públiques, quan l'òrgan competent per a la seua sol·licitud siga l'Alcaldia de l'Ajuntament, així com l'aprovació de la pertinent documentació que siga precisa per a realitzar aquesta sol·licitud. Així mateix, es faculta a la Junta de Govern Local per a l'adopció dels compromisos que siguen precisos per a poder efectuar la pertinent sol·licitud de subvencions a altres Administracions Públiques.

I) El pronunciament definitiu sobre els procediments administratius en matèria de reclamacions de responsabilitat patrimonial que es tramiten en aquesta Administració. No obstant això, la incoació i emissió d'actes de tràmit correspondrà a la regidoria delegada pertinent.

Així mateix, i de conformitat amb el que es disposa en l'art. 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon, a més, a la Junta de Govern Local:

a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions.

b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis.

En tot cas, la present delegació d'atribucions s'entén sense perjudici de la facultat general de l'Alcaldia de reclamar per a sí el coneixement i la resolució de qualssevol assumptes inclosos en la present resolució. En tals casos, la sola intervenció d'aquest òrgan en el procediment de què es tracte resultarà suficient per a declarar reclamada l'atribució delegada sense necessitat de resolució expressa a aquest efecte.

Així mateix, en el cas de revocar la delegació, l'Alcaldia podrà revisar les resolucions preses per l'òrgan o autoritat delegada en els mateixos casos i condicions establides per a la revisió d'ofici dels actes administratius.

President

Águeda Ferrandis Bea

Águeda Ferrandis Bea

Concejala Delegada de Hacienda, Urbanismo, Transparencia, Información y Modernización administrativa, Partido Político: PSPV-PSOE
Vicent Sandoval i Núñez

Vicent Sandoval i Núñez

Concejal-Delegado de Infraestructuras Básicas y obras públicas, Policía y Seguridad Ciudadana, limpieza viaria, accesibilidad y mantenimiento de edificios municipales, Partido Político: PSPV-PSOE
Encarna Martí Camps

Encarna Martí Camps

Concejala-Delegada de Educación, Fiestas y Normalización Lingüística, Partido Político: PSPV-PSOE
Karin Jansen Wolfs

Karin Jansen Wolfs

Concejala Delegada de Medio Ambiente, Jardines, Sostenibilidad, Movilidad, Economía del Bien Común, Cooperación y Solidaridad, Partido Político: PODEM
Ricard Barberà Guillem

Ricard Barberà Guillem

Concejal, Partido Político: Compromís per xirivella
Enrique Lozoya Fernández

Enrique Lozoya Fernández

Concejal, Partido Político: Ciudadanos
Guillermo Garrido Jímenez

Guillermo Garrido Jímenez

Concejal, Partido Político: Partit Popular

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació