Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dilluns, 11 febrer 2019

Organigrama del departament d'urbanisme

El Departament d’Urbanisme es troba dividit en seccions, cada una de les quals presta els serveis següents al ciutadà:

1) Planejament i Oficina Tècnica:

  • Elaboració, redacció i seguiment d’instruments de planejament (com ara modificacions del Pla General, plans parcials, plans de reforma interior, plans especials, estudis de detall, etc.), instruments de gestió urbanística (programes d’actuació aïllada i programes d’actuació integrada, projectes d’urbanització, projectes d’expropiació, etc.).
  • Emissió d’informes urbanístics i certificats de compatibilitat urbanística
  • Tramitació de llicències de parcel·lació
  • Informació urbanística del municipi (expedició de plans d’ordenació, informació sobre paràmetres urbanístics segons les ordenances municipals: nombre d’altures, usos compatibles i incompatibles…)

2) Disciplina Urbanística:

  • Tramitació d’expedients de llicències urbanístiques (d’edificació -d’obra major i d’obra menor-, de primera ocupació, de segona ocupació, etc.)
  • Tramitació d’expedients de disciplina urbanística destinats a la restauració de la legalitat urbanística infringida (paralització d’obres sense llicència, legalització d’obres sense llicència)
  • Emissió d’ordres d’execució
  • Tramitació d’expedients de declaració de ruïna
  • Tramitació d’expedients sancionadors per l’execució d’obres sense la llicència municipal pertinent

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació