Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dilluns, 11 febrer 2019

Pla Renhata 2019

Informació sobre subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges en el marc del Pla de Reforma Interior d’habitatges, pla RENHATA

S’ha publicat en el DOGV de 10 d’abril de 2018, la convocatòria de les ajudes al Pla de Reforma Interior d’Habitatges, Pla Renhata.

Estes ajudes són finançades per la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

El termini per a la presentació d’estes sol·licituds està obert des del 11/04/2018 fins el 10/07/2018, ambdós inclosos.

Podeu consultar les bases i condicions de les ajudes en el següent enllaç

http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad­en-la-edificacion/ayudas-plan-renhata

1.-Qui pot ser beneficiari i perceptor d’estes ajudes?

Qualsevol persona física que siga propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

2.-Quin tipus d’obres poden acollir-se a estes ajudes?

Actuacions de millora de les condicions d’habitabilitat en l’interior dels habitatges, tal com:

a) Reforma de les estances humides (cuines i banys)

b) Reforma de l’habitatge per adaptar-lo a les necessitats de persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

3.-Quins requisits han de tenir els edificis objecte d’estes ajudes?

 • Edificis amb una antiguitat superior a 20 anys, llevat que es tracte d’actuacions d’adaptació de l’habitatge per a persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 50%.
 • Que l’habitatge es destine a residència habitual i permanent del seu propietari, inquilí o usufructuari.

4.-Qui ha de presentar les sol·licituds?

Els tècnics col·laboradors, adherits a la corresponent convocatòria per a la tramitació de les ajudes de millora de l’habitabilitat dels habitatges.

6.-Com s’han de presentar les sol·licituds?

 • Telemàticament, mitjançant imprés normalitzat a través de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es.
 • En el moment de la sol·licitud de les ajudes les obres hauran d’estar finalitzades.
 • Les obres s’hauran d’haver iniciat després del dia 1 de gener de 2017 i s’hauran d’haver acabat entre el 15 de març de 2017 i el 10 de juliol de 2018.Http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18507

6.-Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

El pressupost protegible de l’actuació de rehabilitació no serà inferior a 2.000 euros (excepte en actuacions d’adaptació d’habitatges per a persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat superior al 50% o majors de 75 anys) ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres que pot ser major.

Les obres subvencionables podran rebre les subvencions següents:

a) Una subvenció bàsica, per a tots els sol·licitants que complisquen els requisits per a rebre les ajudes i aporten tota la documentació requerida, del 5% del pressupost protegible de les obres, amb un màxim de 600 euros.

b) Una subvenció addicional, en funció dels punts obtinguts en la baremació de les sol·licituds, amb els percentatges i quanties màximes següent:

 • -Puntuació: entre 1 i 5 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 25%; quantia màxima subvenció addicional: 3.000 euros.
 • -Puntuació: entre 6 i 10 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 30%; quantia màxima subvenció addicional: 3.600 euros.
 • -Puntuació: entre 11 i 15 punts; percentatge sobre pressupost protegit: 35%; quantia màxima subvenció addicional: 4.200 euros.

La subvenció regulada en aquest apartat només es concedirà a les sol·licituds que, una vegada ordenades segons els criteris de baremació regulats en la base onze, esgoten la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes, una vegada descomptat l’import total de les subvencions bàsiques concedides de l’apartat a)

7.-Què s’ha de presentar?

La part sol·licitant haurà de facilitar al tècnic col·laborador en la tramitació de les ajudes, per a la seua presentació telemàtica i incorporació a l’expedient, la documentació següent que haurà d’aportar-se junt amb la sol·licitud:

a) Sol·licitud de les ajudes degudament firmada per la part sol·licitant, segons imprès normalitzat, indicant si és propietari, usufructuari o arrendatari (formulari RENHATA 90101).

b) Declaració responsable de la persona sol·licitant sobre si ha rebut o sol·licitat altres ajudes en relació a l’actuació subvencionada, indicant-ne l’import si és el cas, segons imprès normalitzat (inclosa en el formulari RENHATA 90101).

c) Fotografies de les actuacions realitzades.

d) Document que acredite la titularitat de l’habitatge, com a Nota simple del Registre de la Propietat, escriptura pública de compravenda, escriptura de partició d’herència, o qualsevol altre document acreditatiu de la titularitat admès en dret.

e) Autorització de la part propietària a la part inquilina o usufructuària de l’habitatge per a realitzar les obres, en el cas que no siga la persona propietària la sol·licitant de les ajudes.

f) Autorització de la persona sol·licitant perquè el tècnic col·laborador realitze la presentació telemàtica de la sol·licitud d’ajudes.

g) Pressupost detallat de les obres desglossat per unitats d’obra, amb mesuraments i aplicació de preus.

h) Pla esquemàtic tancat de les parts de l’habitatge objecte de la reforma, abans i després de realitzar l’obra.

i) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres.

j) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada, a nom de la part sol·licitant de les ajudes, i acompanyant el document bancari que acredite que l’abonament de la factura s’ha efectuat a través d’una entitat financera, i no per mitjà de pagament en metàl·lic.

k) Imprès normalitzat de domiciliació bancària degudament omplit, designant el compte bancari del sol·licitant en què es realitzarà l’ingrés de les ajudes.

l) Descripció de les obres, redactada pel tècnic col·laborador, en què es justifique que les obres subvencionables estan acabades, indicant-ne data d’inici i finalització, i que compleixen amb la normativa vigent, assolint com a mínim les “Condicions bàsiques i reglamentàries” establides en el document reconegut DRB 11/15, Guia de condicions bàsiques de l’habitatge existent.

En aquells supòsits en què les persones sol·licitants, en aplicació del que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, manifesten la seua oposició al fet que l’Administració demane electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient, hauran d’aportar a més:

 • -NIF o CIF de la part sol·licitant.
 • -Certificat d’empadronament en l’habitatge objecte de les ajudes.
 • -Certificats de l’Agència Tributària, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’estar al corrent en les seues obligacions.
 • -Certificat del grau de discapacitat de la persona ocupant i empadronada en l’habitatge.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació