Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dilluns, 11 febrer 2019

Pla renove finestres 2019

En el DOGV de 8/01/2019, s’ha publicat la convocatòria d’ajudes del Pla Renove de Finestres 2019, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l’adhesió de comerços i empreses instal·ladores.

Estes ajudes són concedides per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Persones beneficiàries:

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un habitatge d’ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana.

Actuacions objecte de subvenció:

Es considera com a activitat susceptible d’ajuda la renovació de finestres i portes-finestra en l’habitatge d’ocupació habitual. Se subvenciona la instal·lació (muntatge i desmuntatge), l’envidriament, el marc i contramarc; no són subvencionables les persianes i altres elements de protecció solar, les obres de paleta alienes a la finalitat d’aquestes ajudes, ni les taxes o llicències necessàries per a dur a terme la instal·lació.

Tipus d’ajuda: 

La quantia de l’ajuda individual, aportada per l’IVACE, serà com a màxim de 75 €/m2 per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (envidrament, marc i contramarc). L’aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida, consistirà en un descompte en la factura (abans d’aplicar l’IVA) de 15 €/m2 en el moment de la instal·lació.

La quantia de l’ajuda aportada per l’IVACE, no podrà suposar en cap cas el 30 % del cost subvencionable. Si es donara este cas, l’aportació de l’IVACE es reduirà fins al límit del 30%. Així mateix, la quantia d’ajuda màxima serà de 3.000 € per habitatge en què se substituïsquen les finestres i portes-finestra.

Terminis:

El termini de presentació de sol·licituds d’ajuda començarà el 29 de gener de 2019 i finalitzarà el 13 de juny de 2019.

Pots consultar les condicions de la subvenció en l’enllaç següent www.ivace.es

Preguntes freqüents

PLA RENOVE CALDERES I AEROTÈRMIA DOMÈSTIQUES 2019

En el DOGV de 8/01/2019, s’ha publicat la convocatòria d’ajudes del Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia Domèstiques  2019, destinades a la substitució d’equips d’ACS/Calefacció de baixa eficiència per a calderes de condensació o equips d’aerotèrmia i es convoca, aicí mateix, l’adhesió d’empreses instal·ladores.

Estes ajudes són concedides per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Persones beneficiàries:

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

Actuacions objecte de subvenció:

Es consideren com a activitats susceptibles d’ajuda les instal·lacions realitzades en habitatges situats al territori de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits següents:

Opció 1: substitució d’una caldera de calefacció de baixa eficiència energètica que utilitze qualsevol combustible no renovable, per una caldera estanca de condensació només calefacció o mixta que utilitze gas natural o GLP, amb una potència nominal compresa entre 15 i 70 kW.
La nova caldera haurà de pertànyer a una instal·lació particular de calefacció, aconseguir una classificació energètica A o superior en calefacció i ACS (segons el Reglament delegat (UE) núm. 811/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013) amb un rendiment estacional ≥ 94 % (arredonida al nombre enter més pròxim), un nivell mínim d’emissions NOx classe 6 i tindre instal·lat un dels sistemes de control/regulació següents:
a) Classe II (control sonda exterior en caldera modulant) i termòstat d’ambient on/off control.
b) Classe V (termòstat modulant per a calderes modulants).
c)  Classe VI (termòstat modulant més sonda exterior per a calderes modulants).

Opció 2: substitució d’una instal·lació fixa d’ACS de baixa eficiència energètica (escalfador elèctric, escalfador antic, etc.) per un equip d’aerotèrmia domèstic només ACS amb acumulació o per un equip d’aerotèrmia domèstic de calefacció + ACS amb acumulació i potència nominal ≤ 15 kW. El nou equip d’aerotèrmia haurà de complir els requisits energètics següents:
a) Aerotèrmia només ACS: potència tèrmica nominal (kW) ≥ 900 W i SCOPDHW ≥ 2,7 per a clima càlid (segons la norma UNE EN 16147:2017) i amb una ràtio de potència tèrmica nominal (kW)/ potència resistència elèctrica (kW) ≥ 0,65.
b) Aerotèrmia de calefacció + ACS, ηwh (zona càlida) ≥ 100 % i ηs (zona càlida) ≥ 110 % per a una T eixida = 55 °C (segons el Reglament UE núm. 811/2013).

Opció 3: substitució d’una instal·lació fixa de calefacció + ACS de baixa eficiència energètica (bomba de calor + escalfador elèctric, radiadors elèctrics de paret + escalfador elèctric, caldera mixta, caldera + escalfador, etc.) per un equip d’aerotèrmia domèstic de calefacció + ACS amb acumulació i potència nominal ≤ 15 kW. El nou equip d’aerotèrmia haurà de complir els requisits energètics següents:
a) Aerotèrmia de calefacció + ACS, ηwh (zona càlida) ≥ 100 % i ηs (zona càlida) ≥ 110 %  per a una T eixida = 55 °C (segons el Reglament UE núm. 811/2013).

La nova instal·lació haurà de complir el Reglament d’instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007 i l’altra normativa vigent que s’aplique en el moment de dur a terme la instal·lació.

Serà condició indispensable que els aparells substituïts siguen retirats del mercat (caldera, escalfador, bomba de calor, escalfador elèctric, etc.), fet que serà acreditat per l’empresa instal·ladora en signar la sol·licitud normalitzada d’ajuda, disponible en la pàgina web de l’IVACE i en l’oficina de campanya.

Només serà subvencionable la compra d’una única caldera o equip d’aerotèrmia per cada persona sol·licitant i serà necessària la corresponent substitució de l’aparell antic per un nou equip dels especificats en la llista d’equips subvencionables, segons el que s’estableix en l’article següent. En tot cas, la compra i instal·lació de calderes i equips d’aerotèrmia haurà de produir-se a partir de la data d’inici de presentació de sol·licituds.
La venda i la instal·lació de la caldera o equip d’aerotèrmia l’haurà de dur a terme la mateixa empresa instal·ladora adherida.

Tipus d’ajuda

La quantia d’ajuda individual per a cada instal•lació és la següent:OPCIÓTIPOLOGIAAJUDA
1Substitució de caldera de calefacció per una caldera estanca de condensació només calefacció o mixta250 €2Substitució d’una instal·lació d’ACS per un equip d’aerotèrmia només ACS o Calefacció+ACS400 € 3Substitució d’una instal·lació de Calefacció + ACS per un equip d’aerotèrmia Calefacció+ACS800 €

L’aportació de l’empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia consistirà en un descompte de 50 euros en la factura per a l’opció 1, de 80 euros per a l’opció 2 i de 150 euros per a l’opció 3.

L’aportació de l’IVACE s’abonarà per mitjà de transferència bancària al compte indicat en la sol·licitud una vegada finalitzada la tramitació i sempre que s’haja dictat una resolució de concessió; l’aportació de l’empresa instal·ladora es realitzarà per mitjà de descompte sobre la base imposable de la factura, és a dir, abans d’impostos.

La quantia de l’ajuda aportada pel IVACE, no podrà excedir en cap cas del 30 % del cost subvencionable de la instal·lació. Si es donara el cas, l’ajuda del IVACE es reduirà fins al límit del 30%. S’entén per cost subvencionable de la instal·lació, el cost de la caldera, el sistema de control regulació, el muntatge i desmuntatge, tot açò incloent l’IVA i descomptada l’aportació de l’empresa instal·ladora.

Terminis:

El termini de presentació de sol·licituds d’ajuda començarà el 29 de gener de 2019 fins al 13 de juny de 2019.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació