Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimarts, 19 juny 2018

Ple Municipal

El Ple és l'òrgan que encarna la voluntat municipal i està integrat per tots els Regidors.

Li corresponen, segons l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, tant potestats normatives (com seria l'aprovació de les ordenances municipals i el reglament orgànic de la corporació, la creació o supressió de municipis o l'alteració del terme municipal); com a potestats de control sobre la resta dels òrgans municipals (moció de censura a l'Alcalde i la qüestió de confiança plantejada pel mateix); potestats organitzatives (com seria l'acceptació de la delegació de competències fetes per altres administracions); potestats d'índole financera (com la determinació dels tributs municipals), i facultats en matèria processal (com el plantejament de conflictes de competència a altres Administracions, l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en matèries de la seua competència).El Ple pot delegar l'exercici de les seues atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte algunes d'elles, com per exemple el control i la fiscalització als òrgans de govern o l'aprovació inicial del planejament general.

Les sessions ordinàries del Ple se celebren, segons el seu acord de data 22 de juny de 2015, els últims dijous de cada mes a les 19 hores.

Membres electes

  • Michel Montaner Berbel

   Michel Montaner Berbel

   Alcalde, Partido Político: PSPV-PSOE
   Vicent Sandoval i Núñez

   Vicent Sandoval i Núñez

   Concejal-Delegado de Infraestructuras Básicas y obras públicas, Policía y Seguridad Ciudadana, limpieza viaria, accesibilidad y mantenimiento de edificios municipales, Partido Político: PSPV-PSOE
   Rubén Langa Morenilla

   Rubén Langa Morenilla

   Concejal Delegado de Secretaría, Régimen Jurídico, Patrimonio, Administración General, Padrón municipal, Estadística y Deportes, Partido Político: PSPV-PSOE
   Encarna Martí Camps

   Encarna Martí Camps

   Concejala-Delegada de Educación, Fiestas y Normalización Lingüística, Partido Político: PSPV-PSOE
   Francisco Roque Navarrete Martínez

   Francisco Roque Navarrete Martínez

   Concejal-Delegado de Recursos Humanos, Proyectos europeos, Desarrollo Local y Empleo, Partido Político: PSPV-PSOE
    María Francisca Martínez Sánchez

   María Francisca Martínez Sánchez

   Concejala delegada de Igualdad y Gente Mayor, Partido Político: PSPV-PSOE
   Águeda Ferrandis Bea

   Águeda Ferrandis Bea

   Concejala Delegada de Hacienda, Urbanismo, Transparencia, Información y Modernización administrativa, Partido Político: PSPV-PSOE
   Isabel Torres Jiménez

   Isabel Torres Jiménez

   Concejala Delegada de Participación Ciudadana, Comercio y Mercados, Parques, Sanidad y Consumo, Partido Político: PSPV-PSOE
    Roberto Romero Montañés

   Roberto Romero Montañés

   Concejal-Delegado de Bienestar Social, Cultura y Boletín Informativo Municipal (BIM), Partido Político: PSPV-PSOE
  • Karin Jansen Wolfs

   Karin Jansen Wolfs

   Concejala Delegada de Medio Ambiente, Jardines, Sostenibilidad, Movilidad, Economía del Bien Común, Cooperación y Solidaridad, Partido Político: PODEM

Oposició

Actes de plens

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació