Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimarts, 19 juny 2018

Ple Municipal

El Ple és l'òrgan que encarna la voluntat municipal i està integrat per tots els Regidors.

Li corresponen, segons l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, tant potestats normatives (com seria l'aprovació de les ordenances municipals i el reglament orgànic de la corporació, la creació o supressió de municipis o l'alteració del terme municipal); com a potestats de control sobre la resta dels òrgans municipals (moció de censura a l'Alcalde i la qüestió de confiança plantejada pel mateix); potestats organitzatives (com seria l'acceptació de la delegació de competències fetes per altres administracions); potestats d'índole financera (com la determinació dels tributs municipals), i facultats en matèria processal (com el plantejament de conflictes de competència a altres Administracions, l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en matèries de la seua competència).El Ple pot delegar l'exercici de les seues atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte algunes d'elles, com per exemple el control i la fiscalització als òrgans de govern o l'aprovació inicial del planejament general.

Les sessions ordinàries del Ple se celebren, segons el seu acord de data 22 de juny de 2015, els últims dijous de cada mes a les 19 hores.

Membres electes

Vicent Sandoval i Núñez
Regidor-Delegat d'Infraestructures Bàsiques i obres públiques, Policia i Seguretat Ciutadana, neteja viària, accessibilitat i manteniment d'edificis municipals
Rubén Langa Morenilla
Regidor Delegat de Secretaria, Règim Jurídic, Patrimoni, Administració General, Padró municipal, Estadística i Esports
Encarna Martí Camps
Regidora-Delegada d'Educació, Festes i Normalització Lingüística
Francisco Roque Navarrete Martínez
Regidor-Delegat de Recursos Humans, Projectes europeus, Desenvolupament Local i Ocupació
María Francisca Martínez Sánchez
Regidora delegada d'Igualtat i Gent gran
Águeda Ferrandis Bea
Regidora Delegada d'Hisenda, Urbanisme, Transparència, Informació i Modernització administrativa
Isabel Torres Jiménez
Regidora Delegada de Participació Ciutadana, Comerç i Mercats, Parcs, Sanitat i Consum
Roberto Romero Montañés
Regidor-Delegat de Benestar Social, Cultura i Butlletí Informatiu Municipal (BIM)

Karin Jansen Wolfs
Concejala Delegada de Medio Ambiente, Jardines, Sostenibilidad, Movilidad, Economía del Bien Común, Cooperación y Solidaridad

Oposició

Actes de plens

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació