Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 18 juliol 2018

Pressupostos

Pressupostos

Els pressupostos, amb descripció dels programes pressupostaris i informació sobre el seu estat i grau d'execució, així com sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per la Generalitat. Aquesta informació serà actualitzada, almenys, trimestralment i es desagregarà per seccions, capítols i programes....

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació