Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dilluns, 11 febrer 2019

Revisió PGOU

FINALITZAT EL TERMINI PER A PRESENTACIÓ D´AL·LEGACIONS

El passat 22 de desembre del 2010 s´acordà, pel Ple de l´Ajuntament sotmetre a informació pública el document de versió preliminar del Pla General d´Ordenació de Xirivella, l´informe de sostenibilitat i l´estudi preliminar del paisatge.

Els documents es troben depositats en l’Oficina d’Informació Municipal que es troba a la plaça de la Concòrdia núm. 6, perquè puguen tindre accés a aquesta documentació tot el públic interessat i les administracions afectades durant un termini de 45 dies hàbils, comptadors des de l´endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En aquest termini podrà ser examinat pels que estiguen interessats i formular les observacions i suggeriments que estimen pertinents de conformitat amb el que establix l’art. 83 de la LUV i els arts. 10 i 21 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril.

Aquests documents podran consultar-se:

a) Als tècnics municipals els dimecres, en horari de 9 a 14:30, en l’àrea d’nfraestructures, urbanisme i medi ambient (2a planta de l’edifici que es troba a la plaça de la Concòrdia núm. 6)

b) A un membre de l’equip redactor per a aclariment de dubtes. Per a això, s’haurà de concertar cita prèvia a través de l’Ajuntament de Xirivella, i telefonar al 963135050 ext. 2209

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació