Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimarts, 19 juny 2018

Sessions plenàries

16 - Les ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.

17 - Les actes íntegres dels Plens Municipals.

19 - Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.

El Ple és l'òrgan que encarna la voluntat municipal i està integrat per tots els Regidors.

Li corresponen, segons l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, tant potestats normatives (com seria l'aprovació de les ordenances municipals i el reglament orgànic de la corporació, la creació o supressió de municipis o l'alteració del terme municipal); com a potestats de control sobre la resta dels òrgans municipals (moció de censura a l'Alcalde i la qüestió de confiança plantejada pel mateix); potestats organitzatives (com seria l'acceptació de la delegació de competències fetes per altres administracions); potestats d'índole financera (com la determinació dels tributs municipals), i facultats en matèria processal (com el plantejament de conflictes de competència a altres Administracions, l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en matèries de la seua competència).El Ple pot delegar l'exercici de les seues atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte algunes d'elles, com per exemple el control i la fiscalització als òrgans de govern o l'aprovació inicial del planejament general.

Les sessions ordinàries del Ple se celebren, segons el seu acord de data 22 de juny de 2015, els últims dijous de cada mes a les 19 hores.

Legislatura 2023 - 2027

Legislatura 2019 - 2023

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació