Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Subvencions a Grups Polítics Municipals

57 - Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascun dels Grups polítics municipals.

Aquest ajuntament no destina subvencions a Grups polítics.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació