Accés a la informació

#XirivellaTransparent

Dimecres, 20 juny 2018

Tinents d'Alcalde

Són designats -entre els membres de la Junta de Govern Local- i remoguts lliurement per l'Alcalde. Substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde.

Primer Tinent d'Alcalde:

Sra. Águeda Ferrandis Bea

Segon Tinent d'Alcalde:

Sr. Vicent Sandoval i Núñez

Tercer Tinent d'Alcalde:

Sra. Encarna Martí Camps

Quarta Tinenta d'Alcalde:

Sra. Karin Jansen Wolfs

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació