Acceso a la información

#XirivellaTransparente

Lunes, 28 enero 2019

Acceso a la información

INTRODUCCIÓ AL PROCEDIMENT

Bé és sabut que amb l'aprovació de les lleis de Transparència, tant a nivell estatal, Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, com a nivell autonòmic, la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat València, el legislador pretén donar major protagonisme al ciutadà, fent-li participe dels assumptes de la res pública, mitjançant, d'una banda, la participació en la presa de decisions com, per una altra, amb l'accés a la informació pública.

En el que a l'accés a la informació pública es refereix, el legislador preveu la publicació de certa informació activa que va des de, informació institucional, organitzativa i de planificació, passant per la informació de rellevància jurídica i finalitzant amb la informació econòmica, pressupostària i estadística, on el ciutadà sense necessitat de sol·licitar pot accedir a la mateixa simplement a través dels canals establits, com són els Portals de Transparència. A aquesta informació, caldrà afegir aquella que el ciutadà sol·licite amb major freqüència, establint així una obligació per a tots aquells subjectes que presten serveis públics o que exerceixen una potestat administrativa, donant així una visió global al ciutadà que podrà tenir major coneixement de com es gestionen els assumptes públics dins de l'Administració i sobretot, on va a parar els diners dels seus impostos.

En relació amb la publicitat activa o dret d'accés a la informació que s'arreplega en els textos normatius anteriorment citats, es tracta de donar accés al ciutadà d'aquella altra informació a la qual no es té accés a traves del Portal de Transparència, limitant el dret a la pròpia naturalesa de la informació o al fet que puga col·lisionar amb altres interessos protegits.

Des d'aquesta perspectiva i tenint en compte la necessitat que l'Ajuntament de Xirivella, complisca amb la normativa en matèria de Transparència, s'estableix com un dels objectius, facilitar l'accés a la informació pública i per açò, s'articula el disseny des de Transparència, d'una sol·licitud d'accés a la informació per a facilitar al ciutadà aquest accés, establint en la mateixa la informació necessària per a realitzar el tràmit, informant-li del procediment, dels terminis i recursos.

A través d'aquesta sol·licitud, el ciutadà podrà demandar aquella informació que considere d'utilitat sense necessitat de motivació alguna, i al mateix temps es compleixen dos objectius, primer, fer un pas més dins de l'organització per a la implantació de la Transparència en l'Ajuntament de Xirivella facilitant l'accés a la informació i segon, que aquesta informació puga ser d'utilitat a la ciutadania, per a entendre millor l'organització municipal, i anar deixant de costat el concepte d'Administració vuitcentista adaptant-se als nous temps, que el propi ciutadà ens reclama.

Solicitud de información pública

Solicita información a nuestro ayuntamiento que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones

Solicita información