Acceso a la información

#XirivellaTransparente

Lunes, 11 febrero 2019

Información sobre el PGOU de Xirivella

NORMES URBANÍSTIQUES

La revisió-adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana de Xirivella va ser aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de València, en sessió de 22 de novembre de 1989, i el corresponent acord d’aprovació definitiva va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 5 de data 6 d’octubre d’1.990.

En compliment del que disposa l’art. 70.2 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local van ser publicades les normes urbanístiques que integren la revisió-adaptació del dit instrument de planejament en el Butlletí Oficial de la província de València número 80, de data 5 d’abril de 1991.

Posteriorment, i en execució de la Sentència del TSJ de València de 30 de juliol de 1992, es va adoptar nou acord d’aprovació per la Comissió Territorial d’Urbanisme de València, en sessió de 24 de març de 1993, i es va publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la província de València, de data 9 de juny de 1993.

En l’actualitat s’han dut a terme 16modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació Urbana, i estan pendent d’aprovació definitiva les números 13 i 16.

Solicitud de información pública

Solicita información a nuestro ayuntamiento que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones

Solicita información